Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bình chọn:
4.3 trên 448 phiếu
Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1 phần Hình học trang 102 SGK toán 7 tập 1

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1 Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song trang 102 SGK toán 7 tập 1. Phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh...

Xem chi tiết

Bài 54 trang 103 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 54 trang 103 SGK Toán 7 tập 1. Trong hình 37 có năm cặp đường thẳng vuông góc với bốn cặp đường thắng song song.

Xem lời giải

Bài 55 trang 103 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 55 trang 103 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm: a)Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M, đi qua N.

Xem lời giải

Bài 56 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 56 trang 104 SGK Toán 7 tập 1. Cho đoạn thẳng AB dài 28 mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Xem lời giải

Bài 57 trang 104 SGK Toán 7 tập 1

Cho hình 39 (a//b), hãy tính số đo x của góc O.

Xem lời giải

Bài 58 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 58 trang 104 SGK Toán 7 tập 1. Tính số đo x trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy?

Xem lời giải

Bài 59 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Hình 41 cho biết d // d’ // d’’

Xem lời giải

Bài 60 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 60 trang 104 SGK Toán 7 tập 1. Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng các hình vẽ saum rồi viết giả thiết, kết luận của từng định lí (xem bài 5).

Xem lời giải

Lý thuyết Ôn tập chương 1. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Lý thuyết Ôn tập chương 1. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải