Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bình chọn:
4.3 trên 425 phiếu
Bài 54 trang 103 sgk toán 7 tập 1 Bài 54 trang 103 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 54 trang 103 SGK Toán 7 tập 1. Trong hình 37 có năm cặp đường thẳng vuông góc với bốn cặp đường thắng song song.

Xem chi tiết

Bài 55 trang 103 sgk toán 7 tập 1 Bài 55 trang 103 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 55 trang 103 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm: a)Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M, đi qua N.

Xem chi tiết

Bài 56 trang 104 sgk toán 7 tập 1 Bài 56 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 56 trang 104 SGK Toán 7 tập 1. Cho đoạn thẳng AB dài 28 mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Xem chi tiết

Bài 57 trang 104 SGK Toán 7 tập 1 Bài 57 trang 104 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 57 trang 104 SGK Toán 7 tập 1. Cho hình 39 (a//b), hãy tính số đo x của góc O. Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với a đi qua điểm O.

Xem chi tiết

Bài 58 trang 104 sgk toán 7 tập 1 Bài 58 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 58 trang 104 SGK Toán 7 tập 1. Tính số đo x trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy?

Xem chi tiết

Bài 59 trang 104 sgk toán 7 tập 1 Bài 59 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 59 trang 104 SGK Toán 7 tập 1. Hình 41 cho biết d // d’ // d’’

Xem chi tiết

Bài 60 trang 104 sgk toán 7 tập 1 Bài 60 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 60 trang 104 SGK Toán 7 tập 1. Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng các hình vẽ saum rồi viết giả thiết, kết luận của từng định lí (xem bài 5).

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiếtHỏi bài