Bài 7. Đa thức một biến

Bình chọn:
4.3 trên 418 phiếu
Lý thuyết về đa thức một biến.

Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 41 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 41 SGK Toán 7 Tập 2. Tính A(5), B(-2), với A(y) và B(x) là các đa thức nêu trên.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 41 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 41 SGK Toán 7 Tập 2. Tìm bậc của đa thức A(y), B(x) nêu trên.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 42 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 42 SGK Toán 7 Tập 2. Sắp xếp các hạng tử của đa thức B(x) (trong mục 1) theo lũy thừa tăng dần của biến.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 42 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 42 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến...

Xem lời giải

Bài 39 trang 43 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 39 trang 43 SGK Toán 7 tập 2. Cho đa thức:

Xem lời giải

Bài 40 trang 43 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 40 trang 43 SGK Toán 7 tập 2. Cho đa thức Q(x)

Xem lời giải

Bài 41 trang 43 sgk toán 7 - tập 2

Viết một đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1.

Xem lời giải

Bài 42 trang 43 sgk toán 7 - tập 2

Tính giá trị của đa thức

Xem lời giải

Bài 43 trang 43 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 43 trang 43 SGK Toán 7 tập 2. Trong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải