Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bình chọn:
4 trên 844 phiếu
Lý thuyết lũy thừa của một số hữu tỉ

Lũy thừa bậc n ( n là số tự nhiên lớn hơn 1) của một số hữu tỉ x là tích của n thừa số bằng x

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 17 SGK Toán 7 Tập 1

Tính:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1

Tính...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1

Tính và so sánh:...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1. Điền số thích hợp vào ô vuông...

Xem lời giải

Bài 27 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Tính

Xem lời giải

Bài 28 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 28 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Tính và rút ra nhận xét về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm.

Xem lời giải

Bài 29 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 29 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Hãy tìm các cách viết khác

Xem lời giải

Bài 30 trang 19 SGK Toán 7 tập 1

Tìm x, biết

Xem lời giải

Bài 31 trang 19 SGK Toán 7 tập 1

Viết các số (0,25)^8 và (0,125)^4 dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5.

Xem lời giải

Bài 32 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 32 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ số đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất?

Xem lời giải

Bài 33 trang 20 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 33 trang 20 SGK Toán 7 tập 1. Dùng máy tính bỏ túi để tính:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5- Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5- Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải