Bài 1, 2: Mở đầu về phép biến hình. Phép tịnh tiến và phép dời hình

Bình chọn:
4.3 trên 55 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 1 trang 5 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng đó.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 2 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 2 trang 6 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho bốn đường thẳng a, b, a’, b’ trong đó a cắt b, a//a’ và b//b’. Tìm phép tịnh tiến biến a thành a’ và biến b thành b’.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 3 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 3 trang 6 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Tìm quỹ tích trực tâm các tam giác MPQ và NPQ.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 4 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 4 trang 6 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Xác định điểm M trên (O; R)...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 5 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DNM nằm trên (O; R).

Xem chi tiết
Bài 6 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 6 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho hai phép tịnh tiến T và T’...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 7 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Viết phương trình ảnh của mỗi đường thẳng sau đây qua phép tịnh tiến T.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 8 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng d và d’

Xem chi tiết
Bài 9 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 9 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Chứng tỏ rằng phép dời hình biến mỗi điểm A, B, C thành chính nó phải là phép đồng nhất.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 10 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 10 trang 6 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng tỏ rằng hợp thành của hai hay nhiều phép dời hình là một phép dời hình.

Xem chi tiết
Bài 11 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 11 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 11 trang 6 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng phép dời hình biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song mà khoảng cách giữa các ảnh của chúng.

Xem chi tiết
Bài 12 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 12 trang 6 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 12 trang 6 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng có không quá một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C”.

Xem chi tiết
Bài 13 trang 7 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 13 trang 7 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Giả sử phép dời hình F biến điểm I đã cho thành chính nó và biến mỗi điểm M khác I thành điểm M’ không trùng với M.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 7 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 14 trang 7 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng F biến điểm M bất kì thành điểm M’ sao cho I là trung điểm MM’.

Xem chi tiết
Bài 15 trang 7 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 15 trang 7 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng nếu phép dời hình F biến mỗi đường thẳng a thành đường thẳng a’ vương góc với a thì có một điểm duy nhất biến thành chính nó qua phép F.

Xem chi tiết
Bài 16 trang 7 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 16 trang 7 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 16 trang 7 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Có hay không một phép dời F sao cho mọi đường thẳng đều biến thành đường thẳng song song với nó?

Xem chi tiết
Bài 17 trang 7 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 17 trang 7 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 17 trang 7 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng tỏ rằng F là phép dời hình. ..

Xem chi tiết


Gửi bài