Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 127 trang 136 sgk Toán 4


Bài 1: Tính rồi rút gọn Bài 2 tìm x Bài 3. Tính rồi nêu nhận xét về hai phân số và kết quả bài 4 tính độ dài đáy của hình bình hành

Bài 1: Tính rồi rút gọn

Bài 2: tìm x

a)  x                     b) 

Giải

a)  x               b) 

   :                       

                           

Bài 3. Tính rồi nêu nhận xét về hai phân số và kết quả:

a)  x   ;             b)  x           c)  x 

Giải

a)  x    = 

b)  x    =  

c)  x  = 

Nhận xét: 

- Ở mỗi phép nhân, hai phân số đó là hai phân số đảo ngược nhau:

- Nhân hai phân số đảo ngược nhau thì có kết quả bằng 1

Bài 4. Một hình bình hành có diện tích m, chiều cao m .Tính độ dài đáy của hình đó?

Giải

Độ dài đáy của hình hình hành là:

 :  = 1 (m)