Bài 3, bài 4 Tiết 9 trang 13 sgk Toán 4


Bài 3: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Bài 4 a) Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?

Bài 3: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

2467; 28 092; 943 567; 932 018

Bài 4: 

a) Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?

b) Số bé nhất có ba chữ số là số nào?

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào?

d) Số bé nhất có sáu chữ số là số nào?

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

2467; 28 092;932 018 ; 943 567

Bài 4

a) Số lớn nhất có ba chữ số là 999

b) Số bé nhất có ba chữ số là số 100

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số 999999

d) Số bé nhất có sáu chữ số là số 100000