Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám


Tóm tắt mục IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Ý nghĩa lịch sử

* Trong nước:

- Cách mạng Tháng Tám là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, phá tan 2 tầng xiềng xích nô lệ thực dân Pháp và phát xít Nhật. Đồng thời lật nhào chế độ chuyên chế tồn tại gầm 1.000 năm.

- Cách mạng tháng Tám đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập dưới chế độ Dân chủ Cộng hòa, đưa nhân dân từ nô lệ thành người độc lập, tự do.

- Cách mạng tháng Tám đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập tự do.

* Quốc tế:

- Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên của một dân tộc nhược tiểu, tự giải phóng khỏi ách áp bức của đế quốc thực dân.

- Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới.

Mục 2

2. Nguyên nhân thắng lợi

* Nguyên nhân khách quan:

- Thắng lợi của phe Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai làm suy yếu kẻ thù là phát xít Nhật.

* Nguyên nhân chủ quan:

- Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước sâu sắc, khi có Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì mọi người hăng hái hưởng ứng.

- Có khối liên minh công - nông vững chắc.

ND chính

Tóm tắt: Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí