Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985)


Tóm tắt mục I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1 Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980)

- Tháng 1 - 1976, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng họp tại Hà Nội đã:

+ Đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước.

+ Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980).

- Nhiệm vụ: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, vừa xây dựng đất nước vừa cải tạo quan hệ sản xuất.

- Mục tiêu: Xây dựng một nước cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động.

- Thành tựu:

+ Các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp. giao thông vận tải được khôi phục và bước đầu phát triển.

+ Cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam.

+ Xóa bỏ những biểu hiện của văn hóa phản động, xây dựng nền văn hóa mới cách mạng, giáo dục phát triển.

- Hạn chế: Nền kinh tế mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Mục 2

2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985)

- Đại hội V của Đảng (3 - 1982) khẳng định tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước, nhưng có sự điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa để phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

- Xác định thời kì quá độ đi lên CNXH ở nước ta trải qua nhiều chặng, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985).

- Phương hướng: sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân.

- Mục tiêu: ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của đời sống nhân dân, giảm nhẹ sự mất cân đối của nền kinh tế.

- Thành tựu:

+ Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 4,9%, sẩn xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,5%,...

+ Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm 6,4%.

+ Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ, bắt đầu khai thác dầu mỏ, nhiều công trình thủy lợi được xây dựng.

+ Hoạt động khoa học - kĩ thuật được triển khai, thúc đẩy sản xuất phát triển.

- Hạn chế: Những khó khăn, yếu kém của 5 năm trước chưa được khắc phục, thậm chí trầm trọng hơn, chưa ổn định được tình hình kinh tế, xã hội.

Công trình thủy điện Hòa Bình

ND chính

Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985) với hai kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980, 1981 - 1985.

Loigiaihay.com

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí