Từ vựng Unit 8 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 16 phiếu

- các từ vựng về môn học và tần suất.

lesson (n) bài học, môn học [‘lesn]

Ex: This lesson is difficult.

Bài học này khó. 

subject (n) môn học[ ‘sʌbdʒikt]

Ex: What is your favourite subject, Hoa?

Môn học yêu thích của bạn là gì vậy Hoa?

run (V) chạy [rʌn]

Ex: The rabbit run fast.

Thỏ chạy nhanh.

late (adj) muộn, chậm, trễ [leit]

Ex: I'm late.

Tôi bị trễ.

Art (n) môn Mỹ thuật [art]

Ex: He is interested in Art.

Anh ấy rất mê môn Mỹ thuật.

every day (adv) hàng ngày, mỗi ngày ['evridei]

Ex: I like playing the piano every day.

Tôi thích chơi đàn piano mỗi ngày.

Informatics (n) môn Tin học [infə'meitiks]

Ex: The children like Informatics.

Trẻ em thích Tin học.

IT (Information Technology) (n) môn Công nghệ Thông [infə'mei∫n tek'nɒlədʒi]

Ex: I like learning IT.

Tôi thích học môn Công nghệ Thông tin.

MathematicsMaths (n) môn Toán [mæθə'mætiks]

Ex: Mathematics is a very difficult subject.

Toán là một môn học rất khó.

She likes the Maths.

Cô ấy thích môn Toán.

Music (n) môn âm nhạc ['mju:zik]

Ex: My sister has the Music today.

Hôm nay chị gái tôi có môn Âm nhạc.

once một lần [wʌns]

Ex: I often play football once a week.

Tôi thường chơi bóng đá 1 lần 1 tuần.

Gymnastics (n) Thể dục /dʒim'næstiks/

Ex: We learn the Gymnastics every morning.

Chúng tôi học Thể dục mỗi sáng.

PE (Physical Education) môn Giáo dục thể chất [‘fizikl edjʊ'kei∫n]

Ex: I have a PE today.

Hôm nay tôi có môn Giáo dục thể chất.

Science (n) môn Khoa học [’saiəns]

Ex: The Science is my favorite subject.

Khoa học là môn mà tôi thích.

twice (adv) hai lần [twais]

Ex: I have PE twice a week.

Tôi có môn Giáo dục thể chất hai lần một tuần.

Vietnamese (n) môn Tiếng Việt [vietna'mi:z]

Ex: She likes Vietnamese.

Cô ấy thích môn Tiếng Việt.

History (n) môn Lịch sử [‘histri]

Ex: History is very difficult for pupils.

Môn Lịch sử rất khó đối với học sinh.

Geography (n) môn Địa lý [dʒi'ɒgrəfi]

Ex: Do you have the Geography today?

Hôm nay bạn có môn Địa lý không?

English (n) môn Tiếng Anh ['iηgli∫]

Ex: We have an English today.

Hôm nay chúng tôi có môn Tiếng Anh.

but (conj) nhưng [bʌt]

Ex: I like to eat fish but I don’t like meat.

Tôi thích ăn cá nhưng tôi không thích thịt.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Ngữ pháp Unit 8 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Ngữ pháp Unit 8 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. Hỏi đáp hôm nay có môn học nào đó. 2. Hỏi về môn học ưa thích của ai đó. 3. Hỏi đáp khi nào có môn học nào đó

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 8 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 8 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học cách nói về lịch học, hay thời khóa biểu.

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 8 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 2 Unit 8 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Hỏi về thời khóa biểu, các môn học. Who's your English teacher? Ai là giáo viên môn Tiếng Anh của bạn?

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 8 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 3 Unit 8 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học phát âm các phụ âm kép "ct", "cts", giới thiệu về thời khóa biểu của mình,

Xem chi tiết
 Lesson 1 Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học các cách chào hỏi thân mật, chào hỏi trang trọng và chào tạm biệt. - Hội thoại chào hỏi khi gặp một người quen.

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 2 Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Các cách giới thiệu bản thân khi mới gặp người khác. Các cách chào tạm biệt.

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 3 Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Học phát âm 2 phụ âm "l" và "n". Học cách giới thiệu bản thân và tự làm Thẻ Học sinh.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 2 trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 2 trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học tên một số quốc gia và nói giới thiệu mình từ đến từ đâu.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu