Lesson 1 Unit 9 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1


Cấu trúc be + Verb-ing được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ: She is reading a book. (Cô ấy đang đọc sách.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và đọc lại.)

a) Hi, Mai. Where's Tom?

(Xin chào, Mai. Tom đâu rồi?)

He's in the classroom.

(Cậu ấy ở trong lớp học.)

b) What's he doing?

(Cậu ấy đang làm gì vậy?)

He's reading.

(Cậu ấy đang đọc.)

c) What are you reading?

(Bạn đang đọc gì vậy?)

I'm reading a book.

(Mình đang đọc sách.)

d) Let's play football, Tom.

(Chúng ta cùng chơi đá bóng đi Tom.)

Great idea!

(Ý kiến tuyệt đấy!)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Làm việc theo cặp. Hỏi người bạn cùng làm việc theo cặp xem người bạn nào đó của em đang làm gì trong lớp.

Lời giải chi tiết:

a) What's she doing? - She's watching a video. 

(Cô ấy đang làm gì? - Cô ấy đang xem phim video.)

b) What's he doing? - He's listening to music. 

(Cậu ấy đang làm gì? - Cậu ấy đang nghe nhạc.)

c) What's she doing?  - She's writing a dictation.

(Cô ấy đang làm gì? - Cô ấy đang viết bài chính tả.)

d) What's he doing? - He's reading a text.

(Cậu ấy đang làm gì? - Cậu ấy đang đọc bài học.)

Bài 3

3. Listen anh tick.

(Nghe và đánh dấu chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Tom: Where's Linda?

    Mai: She's in the library.

    Tom: What's she doing?

    Mai: She's reading a book.

2. Tom: Where's Nam?

    Mai: He's in the classroom.

   Tom: What's he doing?

   Mai: He's writing a dictation.

3. Tom: Where's Peter?

    Mai: He's in the computer room.

   Tom: What's he doing?

   Mai: He's listening to music.

Tạm dịch: 

1. Tom: Linda đâu rồi?

    Mai: Cô ấy ở thư viện.

    Tom: Cô ấy đang làm gì thế?

    Mai: Cô ấy đang đọc sách.

2. Tom: Nam đâu rồi?

    Mai: Cậu ấy đang ở trong lớp.

   Tom: Cậu ấy đang làm gì vậy?

   Mai: Cậu ấy đang chép chính tả.

3. Tom: Peter đâu rồi?

    Mai: Cậu ấy ở phòng máy vi tính.

   Tom: Cậu ấy đang làm gì thế?

   Mai: Cậu ấy đang nghe nhạc.

 

Lời giải chi tiết:

1. b    2. c    3. a

Bài 4

4. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. What's Nam doing? - Nam is reading a text.

(Nam đang làm gì? - Nam đang đọc bài học.)

2. What's Linda doing? - Linda is writing a dictation.

(Linda đang làm gì? - Linda đang viết bài chính tả.)

3. What's Phong doing? - Phong is listening to music.

(Phong đang làm gì? - Phong đang nghe nhạc.)

4. What's Mai doing? - Mai is watching a video.

(Mai đang làm gì? - Mai đang xem video.)

Bài 5

5. Let's play.

(Chúng ta cùng chơi.)


Bình chọn:
4.6 trên 302 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.