Short story Cat and Mouse 4 trang 72 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới


Dựa vào câu chuyện để hoàn thành các bài tập.

1. Read and listen to the story. Then correct the words in red. (Đọc và nghe câu chuyện. Sau đó sửa lại cho đúng những chữ màu đỏ.)

Click tại đây để nghe:

Đáp án:

tigers —> lions

quiet —> friendly

Where —> How

a doll --> a T-shirt

sixty thousand --> seventy thousand

2. Work in pairs. Put the words in the correct order. Then practise the conversation. (Làm việc theo cặp. Đặt các từ theo đúng thứ tự. Sau đó thực hành hội thoại.)


A: What animal do you want to see?
B: I want to see tigers.
A: Why do you want to see them?
B: Because they're scary.
A: They aren't scary. They're friendly.

Tạm dịch:

A: Bạn muốn xem động vật nào?

B: Tôi muốn xem những con hổ.

A: Tại sao bạn muốn xem chúng?

B: Bởi vì chúng đáng sợ.

A: Chúng không đáng sợ. Chúng thân thiện.

3. Correct the wrong sentences. ( Two are correct.) (Sửa lại những câu sai ( hai câu đúng))

Đáp án:

1. Correct (Đúng)
2. scary -> friendly. Mary likes elephants because they're friendly.
3. can't -> can. The elephant in the zoo can speak.
4. Correct (Đúng)

4. Unscramble these words from the story. (Sắp xếp lại những từ câu chuyện.)

Đáp án

1. friendly    2. elephant    3. animals
4. really       5. goodbye    6. Lions

Tạm dịch:

1. thân thiện      2. voi           3. động vật
4. thực sự          5. tạm biệt   6. sư tử

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 190 phiếu

Các bài liên quan: - Review 4 Tiếng Anh 4 Mới

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài