SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới Review 4 Tiếng Anh 4 Mới

Short story Cat and Mouse 4 trang 72 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới


Dựa vào câu chuyện để hoàn thành các bài tập.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read and listen to the story. Then correct the words in red. 

(Đọc và nghe câu chuyện. Sau đó sửa lại cho đúng những chữ màu đỏ.)

Lời giải chi tiết:

tigers => lions

quiet => friendly

Where => How

a doll => a T-shirt

sixty thousand => seventy thousand

Bài 2

2. Work in pairs. Put the words in the correct order. Then practise the conversation. 

(Làm việc theo cặp. Đặt các từ theo đúng thứ tự. Sau đó thực hành hội thoại.)

Lời giải chi tiết:

A: What animal do you want to see? 

(Bạn muốn xem động vật nào?)

B: I want to see tigers. 

(Tôi muốn xem những con hổ.)

A: Why do you want to see them? 

(Tại sao bạn muốn xem chúng?)

B: Because they're scary. 

(Bởi vì chúng đáng sợ.)

A: They aren't scary. They're friendly.

(Chúng không đáng sợ. Chúng thân thiện.)

Bài 3

3. Correct the wrong sentences. ( Two are correct.) 

(Sửa lại những câu sai ( hai câu đúng))

Lời giải chi tiết:

1. Correct (Đúng)

2. scary -> friendly. Mary likes elephants because they're friendly.

3. can't -> can. The elephant in the zoo can speak.

4. Correct (Đúng)

5. don't say -> say

Bài 4

4. Unscramble these words from the story. 

(Sắp xếp lại những từ câu chuyện.) 

Lời giải chi tiết:

1. friendly (thân thiện)

2. elephant (con voi)   

3. animals (động vật)

4. really (thật sự)   

5. goodbye (tạm biệt)

6. lions (sư tử)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 224 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.