Short story Cat and Mouse 1- SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 40 phiếu

- Dựa vào câu chuyện Mèo gặp bạn chuột mới để hoàn thành các bài tập.

1. Read and listen to the story.

Đọc và nghe câu chuyện.

Click tại đây để nghe:

2. Complete the conversation.

Hoàn thành đoạn hội thoại.

Miu: Hello.

Mary: Hello.

Miu: (1) Who are you?

Mary: (2) My name's Mary. Is this Chit's house?

Miu: Yes, it is.

Chit: Hello, Mary!

Mary: Hello, Chit!

Chit: (4) How are you?

Mary: I'm (5) very well, thank you.

3. Work in groups of three. Read the conversation. Then act it out with your own names.

Làm việc theo nhóm 3 người. Sau đó thực hành với tên của chính mình.

Chit: Miu, this is my cousin Mary. Miu, đấy là em họ của tôi, Mary.
Miu: Nice to meet you, Mary. Rất vui được gặp bạn, Mary.
Mary: Nice to meet you too, Miu.Mình cũng rất vui được gặp bạn, Miu
Miu: Where are you from, Mary? Bạn đến từ đâu vậy Mary?
Mary: I'm from America. Mình đến từ Mỹ.
Miu: Really? Where in America? Thật không? Ở đâu trên nước Mỹ?
Mary: New York. New York.
Miu: Can you play the guitar? Bạn có thể chơi ghi-ta không?
Mary: Yes, I can. Can you play the guitar, too?
Vâng, mình có thể. Bạn cùng có thể chơi ghi-ta không?
Miu: No, I can't. Không, tôi không thể.

4. Unscramble these words from the conversation.

Sửa lại các từ cho đúng trong đoạn hội thoại.

a. house

b. really

c. nice

d. friends

e. guitar

f. America

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Review 1 Tiếng Anh 4 Mới