Lesson 2 Unit 18 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2


- Mời bạn đi chơi qua điện thoại. Would you like to go for a walk? Bạn có muốn đi dạo không?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen anh repeat.

(Nhìn, nghe và đọc lại.)


a) Hello. May I speak to Mai, please?

(Chào. Vui lòng cho tôi nói chuyện với Mai được không?)

Speaking. Who is it?

(Mình nghe đây. Ai vậy?)

It's Peter. We are free tomorrow. Would you like to go for a picnic?

(Mình là Peter. Ngày mai chúng ta rảnh. Bạn có muốn đi dã ngoại không?)

b) Yes, I'd love to, but I have to ask my parents.

(Có, mình rất thích nhưng mình phải xin ba mẹ mình.)

OK. Then can you call me back?

(Được thôi. Sau khi xin ba mẹ xong thì gọi lại cho mình được không?)

c) Sure. What's your phone number?

(Chắc chắn rồi. Số điện thoại của bạn là số mấy?)

It's 0438 570 339.

(Nó là 0438 570 339.)

OK. Thanks.

(Được rồi. Cám ơn.)

Bài 2

2. Point and say. 

(Chỉ và nói.)


Lời giải chi tiết:

a) Would you like to go for a walk? - I'd love to./ Sorry, I can't.

(Bạn có muốn đi dạo không? - Mình rất thích./ Xin lỗi, mình không thể.)

b) Would you like to go for a picnic? - I'd love to./ Sorry, I can't.

(Bạn có muốn đi dã ngoại không? - Mình rất thích./ Xin lỗi, mình không thể.)

c) Would you like to go fishing? - I’d love to./ Sorry, I can't.

(Bạn có muốn đi câu cá không? - Mình rất thích./ Xin lỗi, mình không thể.)

d) Would you like to go skating? - I'd love to./ Sorry, I can't.

(Bạn có muốn đi trượt pa-tanh không? - Mình rất thích./ Xin lỗi mình không thể.)

Bài 3

3. Let's talk. 

(Chúng ta cùng nói.)

• Hello. May I speak to…, please?

(A-lô. Vui lòng cho tôi nói chuyện với... được không?)

• Would you like to...?

(Bạn có muốn... không?)

• What's your phone number?

(Số điện thoại của bạn là số mấy?)

Bài 4

4. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


 

1. Mai wants to go for a ___________.

 

a. picnic

 

b. walk

 

2. Phong wants to go ___________.

 

a. fishing

 

b. skating

 

3. Linda's phone number is ___________.

 

a. 0999 291 196

 

b. 0999 291 195

 

4. Nam's phone number is ___________.

 

a. 0438 456 339

 

b. 0463 393 845

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Tom: Would you like to go skating this Sunday, Mai?

    Mai: Sorry, I can't. I can't skate.

    Tom: What about going for a picnic?

    Mai: Yes. I'd love to.

2. Tom: Would you like to go fishing tomorrow, Phong?

    Phong: Sorry, but 1 don't like fishing.

   Tom: Would you like to go skating?

   Phong: I'd love to.

3. Tom: You have a new mobile phone.

    Linda: Yes.

   Tom: It looks very nice. What's your phone number?

   Linda: It's 0999 291 196.

   Tom: 0999 291 196.

   Linda: That's right.

4. Mai: What's your phone number, Nam?

    Nam: It's 0463 393 845.

    Mai: Can you say it again?

    Nam: 0463 393 845.

    Mai: Thank you.

Lời giải chi tiết:

1. a 2. b 3. a 4. b

Bài 5

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. A: Would you like to go swimming pool? (Bạn có muốn đi đến hồ bơi không?)

    B: Sorry, I can't. (Xin lỗi, tôi không thể.)

2. A: Would you like to go for a picnnic? (Bạn có muốn đi dã ngoại không?)

    B: I'd love to. (Tôi rất thích.)

3. A: What's your phone number? (Số điện thoại của bạn là số mấy?)

   B: It's 0985 097 099. (Nó là 0985 097 099.)

4. A: Hello. May I speak to Amy, please? (A-lô. Vui lòng cho tôi nói chuyện với Amy được không?)

    B: Speaking. (Mình đang nghe đây.)

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng ta cùng chơi.)

Find the phone numbers

(Tìm số điện thoại)

Phương pháp giải:

Chúng ta bắt đầu chơi trò chơi "Tìm số điện thoại". Chuẩn bị 30 mẩu giấy nhỏ. Trên mỗi mẩu giấy, ghi số từ 0 đến 9 và bỏ vào trong hộp. Lúc này, giáo viên sẽ gọi 2 cặp học sinh (gồm 4 bạn học sinh, mỗi cặp có 2 bạn) lên bảng và đứng ở hai bên cái hộp đựng những mẩu giấy. Trong mỗi cặp học sinh, một bạn sẽ đọc số điện thoại của mình lên và bạn còn lại sẽ tìm những số (mẩu giấy) có trong chiếc hộp ra và sắp xếp thành số điện thoại mà bạn vừa đọc. Cặp nào hoàn thành nhanh nhất sẽ là cặp chiến thắng.

Để tiếp tục trò chơi, giáo viên sẻ gọi 2 cặp học sinh khác lên chơi. 


Bình chọn:
4.4 trên 294 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí