Trả lời Luyện tập vận dụng trang 15 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Một hộp có 4 chiếc kẹo, trong đó có 1 chiếc kẹo màu hồng, 1 chiếc kẹo màu xanh, 1 chiếc kẹo màu vàng và 1 chiếc kẹo màu cam; các chiếc kẹo có kích thước như nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo trong hộp.

a)Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra.

b)Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra.

c)Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có 4 kết quả có thể xảy ra

Các phần tử của tập hợp được liệt kê 1 lần, thứ tự tùy ý trong dấu ngoặc {}, ngăn cách nhau bởi dấu ;

Lời giải chi tiết

a)Khi lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo trong hộp, có 4 kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra là: màu hồng, màu xanh, màu vàng, màu cam.

b)Tập hợp B các kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra:

B={màu hồng; màu xanh; màu vàng; màu cam}

c) 2 điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên là:

*Lấy ngẫu nhiên 1 chiếc kẹo

* Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra là {màu hồng; màu xanh; màu vàng; màu cam}


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài