Giải Bài 1 trang 15 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau.

Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp.

a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.

b) Số xuất hiện trên thẻ được rút ra có phải là phần tử của tập hợp {1; 2; 3; 4; 5} hay không?

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có 5 kết quả có thể xảy ra

Các phần tử của tập hợp được liệt kê 1 lần, thứ tự tùy ý trong dấu ngoặc {}, ngăn cách nhau bởi dấu ;

Lời giải chi tiết

a) Có 5 kết quả có thể xảy ra tương ứng 5 số trên 5 chiếc thẻ có trong hộp, đó là xuất hiện số 1; 2; 3; 4; 5.

b) Số xuất hiện trên thẻ được rút ra có là phần tử của tập hợp {1; 2; 3; 4; 5}

c)Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mỗi thẻ được lấy ra là {1; 2; 3; 4; 5}.

Trong đó, 1 kí hiệu cho kết quả lấy được chiếc thẻ có ghi số 1;

 2 kí hiệu cho kết quả lấy được chiếc thẻ có ghi số 2;

 3 kí hiệu cho kết quả lấy được chiếc thẻ có ghi số 3;

 4 kí hiệu cho kết quả lấy được chiếc thẻ có ghi số 4;

 5 kí hiệu cho kết quả lấy được chiếc thẻ có ghi số 5.

d) Có hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên là:

*Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ có trong hộp

*Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mỗi thẻ được lấy ra là {1; 2; 3; 4; 5}.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài