Số bị chia, số chia, thương


Bài 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 24 SGK Toán 2 tập 2)

Nêu số bị chia, số chia, thương trong các phép chia sau:

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mở đầu trong SGK rồi nêu số bị chia, số chia, thương trong các phép tính trên.

Lời giải chi tiết:

Bài 2 (trang 24 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm thương, biết:

a) Số bị chia là 8, số chia là 2.

b) Số bị chia là 20, số chia là 5.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép chia 8 : 2 và 20 : 5 ta tìm được thương.

Lời giải chi tiết:

a) Số bị chia là 8, số chia là 2

Ta có phép chia 8 : 2 = 4

b) Số bị chia là 20, số chia là 5

Ta có phép chia 20 : 5 = 4

Vậy cả hai phép chia đều có thương là 4.

Bài 3 (trang 24 SGK Toán 2 tập 2)

Trò chơi “Tìm bạn”:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi viết phép chia hoặc phép nhân thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Các phép tính là:

20 : 5 = 4

5 x 2 = 10


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài