Bảng chia 5


Bài 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 22 SGK Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

10 : 5                                      5 : 5                                        15 : 5 

30 : 5                                      25 : 5                                      50 : 5

40 : 5                                      45 : 5                                      35 : 5

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 5 trong bài học.

Lời giải chi tiết:

10 : 5 = 2                               5 : 5 = 1                                  15 : 5 = 3      

30 : 5 = 6                               25 : 5 = 5                               50 : 5 = 10

40 : 5 = 8                               45 : 5 = 9                               35 : 5 = 7

Bài (trang 22 SGK Toán 2 tập 2)

Tính:

15 kg : 5                                 35 cm : 5                                45 l : 5

20  kg : 5                                50 dm : 5                                30 l : 5

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 5 trong bài học và viết đơn vị thích hợp với mỗi câu.

Lời giải chi tiết:

15 kg : 5 = 3 kg                                 35 cm : 5 = 7 cm                               45 l : 5 = 9 l

20  kg : 5 = 4 kg                                50 dm : 5 = 10 dm                            30 l : 5 = 6 l

Bài 3 (trang 23 SGK Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép tính theo bảng nhân 5 và bảng chia 5 đã được học.

Lời giải chi tiết:

5 x 3 = 15                              5 x 9 = 45                              5 x 6 = 30

15 : 5 = 3                               45 : 5 = 9                               30 : 5 = 6

15 : 3 = 5                               45 : 9 = 5                               30 : 6 = 5

Bài 4 (trang 23 SGK Toán 2 tập 2)

Xem tranh rồi nói phép chia thích hợp:

Phương pháp giải:

- Lấy số bạn chi cho số vòng tròn, tìm được số bạn trong mỗi vòng tròn.

- Lấy số cúc áo chia cho số cúc trên mỗi áo ta tìm được số chiếc áo.

Lời giải chi tiết:

Bài 5 (trang 23 SGK Toán 2 tập 2)

Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 5.

Phương pháp giải:

Em hãy kể một tình huống thực tế trong cuộc sống hàng ngày liên quan tới đồ vật, cây cối, con vật... có sử dụng phép chia 5.

Lời giải chi tiết:

Tình huống: Lớp 2A có 35 học sinh, cô giáo chia đều cả lớp thành 7 nhóm, mỗi nhóm có 5 học sinh.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài