Luyện tập


Bài 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 25 SGK Toán 2 tập 2)

a) Tính nhẩm:

2 : 2                            20 : 2                          18 : 2

5 : 5                            50 : 5                          35 : 5

4 : 2                            25 : 5                          45 : 5

b) Chọn một phép chia ở phần a và nêu số bị chia, số chia, thương của phép chia đó.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm  các phép tính dựa vào bảng chia 2 và bảng chia 5 đã được học.

Lời giải chi tiết:

a)

2 : 2 = 4                                  20 : 2 = 10                             18 : 2 = 9

5 : 5 = 1                                  50 : 5 = 10                             35 : 5 = 7

4 : 2 = 2                                  25 : 5 = 5                               45 : 5 = 9

b) Phép chia 50 : 5 = 10 có số bị chia là 50, số chia là 5 và thương là 10.

Bài 2 (trang 25 SGK Toán 2 tập 2)

Cho phép nhân, nêu hai phép chia thích hợp:

Phương pháp giải:

Dựa vào phép nhân đã cho để viết hai phép chia thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3 (trang 25 SGK Toán 2 tập 2)

Lớp 2C có 20 học sinh. Các bạn sự kiến phân công nhau cùng dọn vệ sinh lớp học.

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Nếu chia đều thành 2 nhóm thì mỗi nhóm có mấy bạn.

b) Nếu chia thành các nhóm, mỗi nhóm 5 bạn thì cả lớp có bao nhiêu nhóm?

Phương pháp giải:

a) Lấy số học sinh của lớp 2C chia cho số nhóm ta tìm được số bạn trong mỗi nhóm.

b) Lấy số học sinh của lớp 2C chia cho số bạn trong mỗi nhóm ta tìm được số nhóm.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu chia thành 2 nhóm thì mỗi nhóm có số học sinh là

20 : 2 = 10 (bạn)

Nếu mỗi nhóm có 5 bạn thì số nhóm là

20 : 5 = 4 (nhóm)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài