Phép chia 1


Bài 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 16 SGK Toán 2 tập 2)

Thực hiện hoạt động sau rồi nêu phép chia thích hợp:

a) Lấy 10 hình vuông, chia cho mỗi bạn 5 hình vuông.

b) Lấy 12 hình vuông, chia cho mỗi bạn 3 hình vuông.

Phương pháp giải:

Lấy số hình vuông chia cho số hình vuông mỗi bạn nhận được rồi viết phép chia thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 10 hình vuông, chia cho mỗi bạn 5 hình vuông

Có hai bạn được chia.

Ta có phép chia 10 : 5 = 2

b) 12 hình vuông, chia cho mỗi bạn 3 hình vuông

Có 4 bạn được chia.

Ta có phép chia 12 : 3 = 4

Bài 2 (trang 17 SGK Toán 2 tập 2)

Xem tranh rồi nói phép chia (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Lấy số cây con chia cho số cây trong mỗi giỏ ta tính được số giỏ.

Lời giải chi tiết:

Bài 3 (trang 17 SGK Toán 2 tập 2)

Xem tranh rồi nêu tình huống có phép chia:

Phương pháp giải:

- Lấy số chiếc bút chia cho số học sinh, tìm được số chiếc bút mỗi bạn có.

- Lấy số quyển vở chia cho số học sinh, tìm được số quyển vở của mỗi bạn.

- Lấy số chiếc giày chia cho số người, tìm được số chiếc giày của mỗi người.

Lời giải chi tiết:

- Cô giáo có 10 cái bút, cô chia cho 5 bạn, mỗi bạn 2 chiếc bút.

- Cô giáo có 15 quyển vở, cô chia cho 5 bạn, mỗi bạn có 3 quyển vở.

- Tủ giày có 12 chiếc giày, có 6 người nên mỗi người có 2 chiếc giày.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài