Giải Toán 2 Cánh diều, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 2: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Luyện tập (trang 62, 63)


Giải Luyện tập trang 62, 63 SGK Toán 2 Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính: 

Phương pháp giải:

Thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 25 + 39                  46 + 46                   64 + 26                   75 + 15

b) 17 + 7                   89 + 2                     58 + 2                      67 + 3

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{a)\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{25}\\{39}\end{array}}\\\hline{\,\,\,64}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{46}\\{46}\end{array}}\\\hline{\,\,\,92}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{64}\\{26}\end{array}}\\\hline{\,\,\,90}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{75}\\{15}\end{array}}\\\hline{\,\,\,90}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{b)\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{17}\\{\,7}\end{array}}\\\hline{\,\,\,24}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{89}\\{\,\,2}\end{array}}\\\hline{\,\,\,91}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{58}\\{\,\,\,2}\end{array}}\\\hline{\,\,\,60}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{67}\\{\,\,3}\end{array}}\\\hline{\,\,\,70}\end{array}\)

Bài 3

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm hoặc đặt tính rồi tính để tìm kết quả của mỗi phép tính.

Lời giải chi tiết:

Đặt tính rồi tính ta được:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{23}\\{17}\end{array}}\\\hline{\,\,\,40}\end{array}\)                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{22}\\{68}\end{array}}\\\hline{\,\,\,90}\end{array}\)                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{71}\\{\,\,9}\end{array}}\\\hline{\,\,\,80}\end{array}\)                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{24}\\{\,\,6}\end{array}}\\\hline{\,\,\,30}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{45}\\{\,\,5}\end{array}}\\\hline{\,\,\,50}\end{array}\)                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{58}\\{12}\end{array}}\\\hline{\,\,\,70}\end{array}\)                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{56}\\{\,\,4}\end{array}}\\\hline{\,\,\,60}\end{array}\)                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{17}\\{\,\,3}\end{array}}\\\hline{\,\,\,20}\end{array}\)

Vậy ta nối mỗi phép tính với kết quả tương ứng như sau:

Bài 4

a) Tính:

23 + 9 + 40                            51 + 19 + 10

b) Điền dấu (>, <, =) thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

Phương pháp giải:

a) Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

b) Tính nhẩm kết quả các phép tính ở hai vế, so sánh kết quả rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a)  23 + 9 + 40 = 32 + 40 = 72

   51 + 19 + 10 = 70 + 10 = 80

b)

Bài 5

Một chiếc tàu du lịch chở hai đoàn khách tham quan, đoàn khách thứ nhất có 35 người, đoàn khách thứ hai có 25 người. Hỏi hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số người của đoàn khách thứ nhất, số người của đoàn khách thứ hai) và hỏi gì (số người của hai đoàn khách tham quan), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số người của hai đoàn khách tham quan ta lấy số người của đoàn khách thứ nhất cộng với số người của đoàn khách thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đoàn khách thứ nhất: 35 người

Đoàn khách thứ hai: 25 người   

Có tất cả:  người                

Bài giải

Hai đoàn khách tham quan có tất cả số người là:

35 + 25 = 60 (người)

Đáp số: 60 người.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.