Mặt trận Việt Minh ra đời (19 - 5 - 1941)


Tóm tắt mục I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19 - 5 - 1941)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Hoàn cảnh

- Tháng 6 - 1941, Đức tấn công Liên Xô, thế giới hình thành 2 trận tuyến: Phe Đồng Minh và Phe Phát xít.

- Tình hình trong nước có nhiều biến chuyển: Đầu năm 1941 Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng trong nước. Người đã triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 tại Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 19 - 5 - 1941.

* Nội dung Hội nghị Ban Chấp Hành Trung ương tháng 5 - 1941:

- Nhiệm vụ: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

- Chủ trương thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh hội (19 - 5 - 1941) (Mặt trận Việt Minh) thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

- Kẻ thù: Pháp, Nhật và bọn tay sai phản động.

Mục 2

2. Hoạt động của Mặt trận Việt Minh

* Xây dựng lực lượng vũ trang:

- Lực lượng vũ trang đầu tiên của cách mạng Việt Nam là Đội du kích Bắc Sơn.

- Năm 1941 dưới sự lãnh đạo của Đảng chuyển thành Cứu quốc quân hoạt động tại căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai. Sau đó phân tán thành nhiều bộ phận, phát triển chiến tranh du kích hoạt động tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn.

- Tháng 5 - 1941, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “Sắm sửa vũ khí, đuổi thù chung”. Không khí cách mạng sôi sục khắp cả nước.

- Ngày 22 - 12 - 1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra đời. Ngay sau khi thành lập đã đánh thắng trận Phay Khắt và Nà Ngần.

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

* Xây dựng lực lương chính trị:

- Cao Bằng là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các Hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh.

- Đến 1942, khắp 9 châu ở Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc quân, trong đó có 3 châu hoàn toàn.

- Sau đó Uỷ ban Việt Minh Cao - Bắc - Lạng được thành lập, lập ra “19 ban xung phong Nam tiến”, phát triển lực lượng cách mạng xuống miền xuôi.

- Đảng rất chú trọng xây dựng lực lượng chính trị ở cả nông thôn và thành thị, tranh thủ hợp tác rộng rãi các tầng lớp khác nhau: sinh viên, học sinh, trí thức, tư sản dân tộc.

- Báo chí Đảng và Mặt trận Việt Minh phát triển rất phong phú, góp phần tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng rộng rãi,...

ND chính

Hoàn cảnh thành lập và hoạt động của Mặt trận Việt Minh.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Mặt trận Việt Minh ra đời (19 - 5 - 1941)


Bình chọn:
4.6 trên 29 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí