Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào?

Bình chọn:
3.2 trên 30 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 89 SGK Lịch sử 9

Đề bài

Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 86, 87 để suy luận trả lời. 

Lời giải chi tiết

1. Bối cảnh thế giới:

- Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã bước sang năm thứ ba.

- Tháng 6-1941, phát xít Đức đã mở cuộc tấn công Liên Xô, thế giới đã hình thành hai trận tuyến, một bên là các lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu và một bên là khối phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.

2. Bối cảnh trong nước:

- Thực dân Pháp câu kết chặt chẽ với phát xít Nhật để bóc lột nhân dân.

- Ngay từ đầu Đảng ta đã xác định cuộc đấu tranh của nhân dân ta là một bộ phận trong cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ.

⟹ Nguyễn Ái Quốc về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941 để kịp thời để ra đường lối lãnh đạo cách mạng trong tình hình mới.

- Hội nghị chủ trương thành lập “Việt Nam độc lập đồng minh” (gọi tắt là Việt Minh). Mặt trân Việt Minh chính thức thành lập ngày 19/5/1941.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 9 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu