Giải Bài 62 trang 23 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Chứng tỏ rằng:

a)     (a+2 021).(a+2 020) là bội của 2 với mọi số tự nhiên a;

b)    (2a+1).(2a+2).(2a+3) là bội của 3 với mọi số tự nhiên a

c)     (7a)2020 là bội của 49 với mọi số tự nhiên a

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét các trường hợp của số tự nhiên a

Nếu a chia hết cho b thì k. a cũng chia hết cho b với mọi k là số tự nhiên

Lời giải chi tiết

a)     + Trường hợp 1: a chẵn thì a+2020 chia hết cho 2 nên (a+2 021).(a+2 020) chia hết cho 2

+ Trường hợp 2: a lẻ thì a+2021 chia hết cho 2 nên (a+2 021).(a+2 020) chia hết cho 2

Vậy (a+2 021).(a+2 020) là bội của 2 với mọi số tự nhiên a

b)    + Trường hợp 1: a chia hết cho 3 thì 2a+3 chia hết cho 3 nên (2a+1).(2a+2).(2a+3) chia hết cho 3

+ Trường hợp 2: a chia 3 dư 1 thì 2a+2 chia hết cho 3 nên (2a+1).(2a+2).(2a+3) chia hết cho 3

+ Trường hợp 3: a chia 3 dư 2 thì 2a+1 chia hết cho 3 nên (2a+1).(2a+2).(2a+3) chia hết cho 3

Vậy (2a+1).(2a+2).(2a+3) là bội của 3 với mọi số tự nhiên a

c)     Vì (7a)2020 = 72020.a2020 = (72)1010. a2020 = 491010. a2020 chia hết cho 49

Vậy (7a)2020 là bội của 49 với mọi số tự nhiên a


Bình chọn:
4.7 trên 24 phiếu