Giải Bài 59 trang 22 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho các số 44, 7 345, 18 488, 66 713, 289 935, 1 987 650, 369 121 600.

a)     Viết tập hợp A gồm các số chia hết cho 2 trong các số trên.

b)    Viết tập hợp B gồm các số chia hết cho 5 trong các số trên

c)     Viết tập hợp C gồm các số chia hết cho cả 2 và 5 trong các số trên

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các phần tử của tập hợp, đặt chúng trong dấu {}, giữa các phần tử ngăn cách nhau bởi dấu ; , mỗi phần tử được liệt kê 1 lần, thứ tự tùy ý.

Các số chia hết cho 2 có tận cùng là 0,2,4,6,8.

Các số chia hết cho 5 có tận cùng là 0,5

Các số chia hết cho cả 2 và 5 có tận cùng là 0

Lời giải chi tiết

a)     A={44; 18 488; 1 987 650; 369 121 600}

b)    B={7 345; 289 935; 1 987 650; 369 121 600}

c)     C={1 987 650; 369 121 600}


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu