Giải Bài 61 trang 22 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Một người bán năm rổ cam và xoài. Mỗi rổ chỉ đựng một loại quả cam hoặc xoài với số lượng quả ở năm rổ như sau: 20 quả, 25 quả, 30 quả, 35 quả, 40 quả. Sau khi bán một rổ xoài trong năm rổ thì người ấy thấy rằng số cam gấp 2 lần số xoài còn lại. Tính số quả cam lúc đầu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số xoài và cam ban đầu

Sau khi bán 1 rổ xoài, tổng số xoài và cam còn lại chia hết cho 3

Lời giải chi tiết

Tổng số xoài và cam ban đầu là:

20+25+30+35+40=150 (quả)

Vì sau khi bán 1 rổ xoài thì số cam gấp 2 lần số xoài còn lại nên số cam và xoài còn lại chia hết cho 3.

Mà 150 cũng chia hết cho 3 nên số xoài bán đi cũng phải chia hết cho 3

Do đó số xoài bán đi là 30 quả

Số cam và xoài còn lại là:

150 – 30 = 120 (quả)

Số cam ban đầu là:

120 : (1+2) .2 = 80 ( quả)

 


Bình chọn:
4.6 trên 34 phiếu