Giải Bài 58 trang 22 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

a)     Trong các số sau: 3,4,7,14,16,23,36,48,96, số nào là ước của 96?

b)    Tìm các ước lớn hơn 10 của 115

c)     Tìm các bội lớn hơn 100 và nhỏ hơn 200 của 15

d)    Tìm các ước của 32

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ n chia hết cho số nào thì số đó là ước của n.

+ Số nào chia hết cho a thì số đó là bội của a

Lời giải chi tiết

a)     Do 96 chia hết cho các số 3,4,16,48,96

Trong các số trên, các số là ước của 96 là: 3,4,16,48,96

b)    Các ước của 115 là 1;5; 23; 115.

Nên các ước lớn hơn 10 của 115 là 23; 115.

c)     Các bội của 15 lớn hơn 100 và nhỏ hơn 200 là: 105; 120; 135; 150; 165; 180; 195.

d)    Các ước của 32 là: 1;2;4;8;16;32.


Bình chọn:
4.5 trên 25 phiếu