Giải bài 51 trang 42 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Hai bạn Ngọc và Hà có tổng số tiền là 76 000 đồng. Biết \(\frac{3}{5}\) số tiền của Ngọc bằng \(\frac{2}{3}\) số tiền của Hà. Mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy số tiền của Ngọc làm đơn vị,

Bước 1: tính số tiền của Hà so với số tiền của Ngọc

Bước 2: tính tổng số tiền của hai bạn so với số tiền của Ngọc

Bước 3: Suy ra số tiền của mỗi bạn.

Lời giải chi tiết

Lấy số tiền của Ngọc làm đơn vị . Khi đó, số tiền của Hà so với số tiền của Ngọc là:

\(\frac{3}{5}:\frac{2}{3} = \frac{9}{{10}}\) (số tiền của Ngọc)

Tổng số tiền của hai bạn là:

\(1 + \frac{9}{{10}} = \frac{{19}}{{10}}\) (số tiền của Ngọc)

Số tiền của Ngọc là:

\(76000:\frac{{19}}{{10}} = 40000\) (đồng)

Số tiền của Ngọc là:

\(76000 - 40000 = 36000\) (đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu