Giải bài 47 trang 42 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm trong mỗi hình sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm trong mỗi hình sau:

Câu a

a) 

Diện tích bằng \(\frac{{81}}{{10}}{m^2}\)

Phương pháp giải:

a) Diện tích hình thoi = \(\frac{1}{2}\) tích hai đường chéo

Lời giải chi tiết:

a)

 

Diện tích bằng \(\frac{{81}}{{10}}{m^2}\)

Gọi số cần điền vào chỗ chấm là x (m)

Ta có: diện tích hình thoi là: \(\frac{{81}}{{10}} = \frac{1}{2}.\frac{{18}}{5}.x \Rightarrow x = \frac{{81}}{{10}}:\left( {\frac{1}{2}.\frac{{18}}{5}} \right) = \frac{{81}}{{10}}:\frac{{18}}{{10}} = \frac{{81}}{{10}}.\frac{{10}}{{18}} = \frac{9}{2}\)

Câu b

b)

 Diện tích bằng \(\frac{{319}}{{120}}{m^2}\)

Phương pháp giải:

b) Diện tích hình thang = \(\frac{1}{2}\). Chiều cao . ( tổng hai đáy)

Lời giải chi tiết:

b)

 

Diện tích bằng \(\frac{{319}}{{120}}{m^2}\)

Gọi số cần điền vào vão chấm là x (m)

Ta có: diện tích hình thang là: \(\frac{{319}}{{120}} = \frac{1}{2}.x.\left( {\frac{4}{5} + \frac{{35}}{{36}}} \right) \Rightarrow x = \frac{{319}}{{120}}:\frac{1}{2}\left( {\frac{4}{5} + \frac{{35}}{{36}}} \right) = 3\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu