Giải bài 41 trang 40 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tìm số nguyên thích hợp cho ô vuông:

a) \(\frac{7}{{25}}.\frac{{?}}{{28}} = \frac{{ - 3}}{{20}};\)

b) \(\frac{{46}}{{15}}.\frac{{ - 3}}{{?}} = \frac{{23}}{5};\)

c) \(\frac{{?}}{{ - 18}}.\frac{5}{2} = \frac{{ - 5}}{{12}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc nhân phân số:

\(\frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{{a.c}}{{b.d}}\;\;(b \ne 0,d \ne 0);\;\;\;m.\frac{a}{b} = \frac{a}{b}.m = \frac{{a.m}}{b}\)

Lưu ý: Kết hợp với rút gọn phân số, hai phân số bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{7}{{25}}.\frac{?}{{28}} = \frac{{ - 3}}{{20}} \Leftrightarrow \frac{{7.?}}{{25.28}} = \frac{{ - 3}}{{20}} \Leftrightarrow 7.?.20 = ( - 3).25.28 \Leftrightarrow ? =  - 15\)

b) \(\frac{{46}}{{15}}.\frac{{ - 3}}{?} = \frac{{23}}{5} \Rightarrow \frac{{46.\left( { - 3} \right)}}{{15.?}} = \frac{{23}}{5} \Rightarrow \frac{{46}}{{\left( { - 5} \right).?}} = \frac{{23}}{5} \Rightarrow \left( { - 5} \right).?.23 = 5.46 \Rightarrow ? =  - 2\)

c) \(\frac{?}{{ - 18}}.\frac{5}{2} = \frac{{ - 5}}{{12}} \Rightarrow \frac{{?.5}}{{ - 18.2}} = \frac{{ - 5}}{{12}} \Rightarrow ?.5.12 = ( - 5).( - 18).2 \Rightarrow ? = 3\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu