Giải bài 50 trang 42 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tính

a) \(\frac{{\frac{3}{5} + \frac{3}{{27}} - \frac{3}{9} - \frac{3}{{11}}}}{{\frac{4}{5} + \frac{4}{{27}} - \frac{4}{9} - \frac{4}{{11}}}}\)

b) \(\frac{{5 - \frac{5}{3} - \frac{5}{{27}}}}{{8 - \frac{8}{3} - \frac{8}{{27}}}}:\frac{{15 + \frac{{15}}{{121}} - \frac{{15}}{{11}}}}{{16 + \frac{{16}}{{121}} - \frac{{16}}{{11}}}}\)

c) \(\frac{1}{2}:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 3}}{2}} \right):\frac{4}{3}:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 5}}{4}} \right):\frac{6}{5}:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 7}}{6}} \right):...:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 101}}{{100}}} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đặt các thừa số chung để rút gọn

b) Đặt các thừa số chung để rút gọn

c) Nhân các tử số với nhau, các mẫu số với nhau. Rút gọn thừa số chung ở từ và mẫu.

Lưu ý:

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{{\frac{3}{5} + \frac{3}{{27}} - \frac{3}{9} - \frac{3}{{11}}}}{{\frac{4}{5} + \frac{4}{{27}} - \frac{4}{9} - \frac{4}{{11}}}} = \frac{{3.\left( {\frac{1}{5} + \frac{1}{{27}} - \frac{1}{9} - \frac{1}{{11}}} \right)}}{{4.\left( {\frac{1}{5} + \frac{1}{{27}} - \frac{1}{9} - \frac{1}{{11}}} \right)}} = \frac{3}{4}\)

b) \(\frac{{5 - \frac{5}{3} - \frac{5}{{27}}}}{{8 - \frac{8}{3} - \frac{8}{{27}}}}:\frac{{15 + \frac{{15}}{{121}} - \frac{{15}}{{11}}}}{{16 + \frac{{16}}{{121}} - \frac{{16}}{{11}}}} = \frac{{5.\left( {1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{{27}}} \right)}}{{8.\left( {1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{{27}}} \right)}}:\frac{{15.\left( {1 + \frac{1}{{121}} - \frac{1}{{11}}} \right)}}{{16.\left( {1 + \frac{1}{{121}} - \frac{1}{{11}}} \right)}} = \frac{5}{8}:\frac{{15}}{{16}} = \frac{5}{8}.\frac{{16}}{{15}} = \frac{2}{3}\)

c)

\(\begin{array}{l}\frac{1}{2}:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 3}}{2}} \right):\frac{4}{3}:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 5}}{4}} \right):\frac{6}{5}:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 7}}{6}} \right):...:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 101}}{{100}}} \right) = \frac{1}{2}.\left( {{\kern 1pt} \frac{2}{{ - 3}}} \right).\frac{3}{4}.\left( {{\kern 1pt} \frac{4}{{ - 5}}} \right).\frac{5}{6}.\left( {{\kern 1pt} \frac{6}{{ - 7}}} \right)...\left( {{\kern 1pt} \frac{{100}}{{ - 101}}} \right)\\ = \frac{{1.2.3.4.5.6....100}}{{2.( - 3).4.( - 5).6.( - 7)...( - 101)}} = \frac{{1.2.3.4.5.6....100}}{{2.( - 3).4.( - 5).6.( - 7)...( - 101)}} = \frac{{1.2.3.4.5.6...100}}{{2.3.4.5.6.7...101}} = \frac{1}{{101}}\end{array}\)

Vì có chẵn số âm nên khi lấy tích ta bỏ các dấu âm đi.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu