Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Khoanh vào chữ số đặt trước câu trả lời đúng:

So sánh \(3\dfrac{2}{5}\) và \(3\dfrac{4}{{10}}\):

A. \(3\dfrac{2}{5} < 3\dfrac{4}{{10}}\)

B. \(3\dfrac{2}{5} > 3\dfrac{4}{{10}}\)

C. \(3\dfrac{2}{5} = 3\dfrac{4}{{10}}\)

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai  ghii S:

a) \(2m\,45mm = 2\dfrac{{45}}{{100}}m\)  

b) \(2m\,45mm = 2\dfrac{{45}}{{1000}}m\)  

c) \(8km\,9m = 8\dfrac{9}{{100}}m\)  

d) \(8km\,9m = 8\dfrac{9}{{1000}}km\)                        

Câu 3. Nối số tự nhiên với phân số để được hỗn số:

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) \(5\dfrac{3}{4} = ?\)

A. \(\dfrac{{15}}{4}\)             B. \(\dfrac{{20}}{4}\)              C. \(\dfrac{{23}}{4}\)

b) \(\dfrac{{38}}{3} = ?\)

A. \(12\dfrac{1}{3}\)            B. \(12\dfrac{2}{3}\)             C. \(12\dfrac{3}{4}\)

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai  ghi S:

a) \(1\dfrac{3}{4}\)tấn < \(10\dfrac{3}{4}\) tạ  

b) \(1\dfrac{3}{4}\)tấn =\(10\dfrac{3}{4}\) tạ 

c) \(1\dfrac{3}{4}\)tấn > \(10\dfrac{3}{4}\) tạ 

Câu 6. Tính bằng cách hợp lí nhất:

a) \(1\dfrac{1}{3} \times 1\dfrac{1}{4} \times 1\dfrac{1}{5} \times 1\dfrac{1}{6} \times 1\dfrac{1}{7} \times 1\dfrac{1}{8} = \)

b) \(1\dfrac{1}{3}:1\dfrac{1}{4}:1\dfrac{1}{5}:1\dfrac{1}{6}:1\dfrac{1}{7}:1\dfrac{1}{8} = \)

Câu 7. Có hai vòi nước cùng chảy vào một bẻ không chứa nước. Nếu vòi thứ nhất chatr riêng thì sau 9h sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ hai chảy riêng thì sau 6 giờ sẽ đầy bể.

Hỏi hai vòi cùng chảy lúc 8 giờ 24 phút thì đến mấy giờ đầy nước?

Câu 8. Tìm a biết a là số tự nhiên:

\(\left( {\dfrac{6}{7} + \dfrac{1}{4}} \right):\left( {\dfrac{{19}}{{14}} - \dfrac{1}{4}} \right) < a < \dfrac{7}{3}\)

Lời giải chi tiết

Câu 1. C. \(3\dfrac{2}{5} = 3\dfrac{4}{{10}}\)

Câu 2. a) S;        b) Đ;       c) S;      d) Đ.

Câu 3.

Câu 4.

a) C. \(\dfrac{{23}}{4}\);

b) B. \(12\dfrac{2}{3}\).

Câu 5. a) S;       b) S;        c) Đ.

Câu 6.

a) \(1\dfrac{1}{3} \times 1\dfrac{1}{4} \times 1\dfrac{1}{5} \times 1\dfrac{1}{6} \times 1\dfrac{1}{7} \times 1\dfrac{1}{8}\)

\( = \dfrac{4}{3} \times \dfrac{5}{4} \times \dfrac{6}{5} \times \dfrac{7}{6} \times \dfrac{8}{7} \times \dfrac{9}{8}\)

\( = \dfrac{9}{3} = 3.\)

b) \(1\dfrac{1}{3}:1\dfrac{1}{4}:1\dfrac{1}{5}:1\dfrac{1}{6}:1\dfrac{1}{7}:1\dfrac{1}{8}\)

\( = \dfrac{4}{3}:\dfrac{5}{4}:\dfrac{6}{5}:\dfrac{7}{6}:\dfrac{8}{7}:\dfrac{9}{8}\)

\( = \dfrac{4}{3} \times \dfrac{4}{5} \times \dfrac{5}{6} \times \dfrac{6}{7} \times \dfrac{7}{8} \times \dfrac{8}{9}\)

\(= \dfrac{{4 \times 4}}{{3 \times 9}} = \dfrac{{16}}{{27}}.\)

Câu 7. Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được:

\(1:9 = \dfrac{1}{9}\) (bể)

Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được:

\(1:6 = \dfrac{1}{6}\) (bể)

Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được:

\(\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{9} = \dfrac{5}{{18}}\) (bể)

Thời gian hai vòi chảy đầy bể:

 \(1:\dfrac{5}{{18}} = \dfrac{{18}}{5}\)(giờ) = 3 giờ 36 phút

Thời gian bể đầy nước:

 8 giờ 24 phút + 3 giờ 36 phút = 12 giờ

              Đáp số: 12 giờ .

Câu 8. \(\left( {\dfrac{6}{7} + \dfrac{1}{4}} \right):\left( {\dfrac{{19}}{{14}} - \dfrac{1}{4}} \right) < a < \dfrac{7}{3}\)

       \(\dfrac{{31}}{{28}}\)       \(:\)         \(\dfrac{{31}}{{28}}\)       \( < a < \dfrac{7}{3}\)

                                         \( 1< a < \dfrac{7}{3}\)

\(a\) là số tự nhiên nên \(a = 2.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu