Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) \(\dfrac{8}{9} - \left( {\dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{3}} \right) = \dfrac{8}{9} - \dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{{22}}{{45}} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{{37}}{{45}}\)

b) \(\dfrac{8}{9} - \left( {\dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{3}} \right) = \dfrac{8}{9} - \dfrac{2}{5} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{{22}}{{45}} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{7}{{45}}\)

c) \(\dfrac{5}{6} - \left( {\dfrac{2}{5} - \dfrac{1}{8}} \right) = \dfrac{5}{6} - \dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{8} = \dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{8} = \dfrac{1}{{24}}\)

d) \(\dfrac{5}{6} - \left( {\dfrac{2}{5} - \dfrac{1}{8}} \right) = \dfrac{5}{6} - \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{8} = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{8} = \dfrac{7}{{24}}\)

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tìm \(x\) biết: \(x + \dfrac{1}{2} \times x = \dfrac{4}{5}\)

A. \(x = \dfrac{1}{2}\)

B. \(x = \dfrac{3}{{10}}\)

C. \(x = \dfrac{8}{{15}}\)

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) \(\dfrac{{3 \times 4 + 5}}{{3 \times 4 \times 5}} = 1\)  

b) \(\dfrac{{3 \times 4 + 5}}{{3 \times 4 \times 5}} = \dfrac{{17}}{{60}}\)  

c) \(6:\dfrac{3}{4}:\dfrac{3}{4}\)

\( = 6:1 = 6\)  

d) \(6:\dfrac{3}{4}:\dfrac{3}{4}\)

\( = 8:\dfrac{3}{4} = \dfrac{{32}}{4}\)  

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một cửa hàng bán ngày đầu được \(\dfrac{1}{3}\)số gạo. Ngày sau bán được bằng \(\dfrac{3}{4}\)số gạo bán được ngày đầu. Sau hai ngày bán, cửa hàng còn lại 15 tạ.

Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu gạo?

A. 45 tạ                B. 20 tạ                C. 36 tạ.

Câu 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(\dfrac{3}{7} \times \dfrac{5}{6} + \dfrac{5}{6} \times \dfrac{4}{7} = \)

b) \(\dfrac{4}{9} \times \dfrac{5}{6} - \dfrac{1}{3} \times \dfrac{4}{9} = \)

c) \(\dfrac{1}{6}:\dfrac{4}{5} + \dfrac{1}{8}:\dfrac{4}{5} = \)

d) \(\dfrac{1}{6}:\dfrac{4}{5} - \dfrac{1}{8}:\dfrac{4}{5} = \)

Câu 6. Ba người thợ làm chung một công việc thì sau 3 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất làm phải mất 8 giờ mới xong. Một mình người thứ hai làm phải mất 12 giờ mới xong. Hỏi một mình người thứ ba làm thì hết mấy giờ mới xong?

\(\dfrac{{15 - \dfrac{{15}}{7} - \dfrac{{15}}{{12}}}}{{3 - \dfrac{3}{7} - \dfrac{3}{{12}}}} =\)

Lời giải chi tiết

Câu 1. a) S ;        b) Đ ;       c) S ;       d) Đ.

Câu 2. C. \(x = \dfrac{8}{{15}}\)

Câu 3. a) S ;       b) Đ ;       c) S ;        d) Đ.

Câu 4. 36 tạ.

Câu 5.

a) \(\dfrac{3}{7} \times \dfrac{5}{6} + \dfrac{5}{6} \times \dfrac{4}{7} = \left( {\dfrac{3}{7} + \dfrac{4}{7}} \right) \times \dfrac{5}{6} = 1 \times \dfrac{5}{6} = \dfrac{5}{6}.\)

b) \(\dfrac{4}{9} \times \dfrac{5}{6} - \dfrac{1}{3} \times \dfrac{4}{9} = \left( {\dfrac{5}{6} - \dfrac{1}{3}} \right) \times \dfrac{4}{9} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{4}{9} = \dfrac{2}{9}.\)

c) \(\dfrac{1}{6}:\dfrac{4}{5} + \dfrac{1}{8}:\dfrac{4}{5} = \left( {\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{8}} \right):\dfrac{4}{5} = \dfrac{7}{{24}}:\dfrac{4}{5} = \dfrac{{35}}{{96}}.\)

d) \(\dfrac{1}{6}:\dfrac{4}{5} - \dfrac{1}{8}:\dfrac{4}{5} = \left( {\dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{8}} \right):\dfrac{4}{5} = \dfrac{1}{{24}}:\dfrac{4}{5} = \dfrac{5}{{96}}.\)

Câu 6. Trong 1 giờ, 3 người làm được:

\(1:3 = \dfrac{1}{3}\)(công việc)

Trong 1 giờ, người thứ nhất làm được:

\(1:8 = \dfrac{1}{8}\)(công việc)

Trong 1 giờ người thứ hai làm được:

\(1:12 = \dfrac{1}{{12}}\)(công việc)

Trong 1 giờ, người thứ ba làm được:

\(\dfrac{1}{3} - \left( {\dfrac{1}{8} + \dfrac{1}{{12}}} \right) = \dfrac{1}{8}\)(công việc)

Người thứ ba một mình làm hết số giờ:

\(1:\dfrac{1}{8} = 8\) (giờ)

             Đáp số: 8 giờ.

Câu 7. \(\dfrac{{15 - \dfrac{{15}}{7} - \dfrac{{15}}{{12}}}}{{3 - \dfrac{3}{7} - \dfrac{3}{{12}}}} = \dfrac{{15 \times \left( {1 - \dfrac{1}{7} - \dfrac{1}{{12}}} \right)}}{{3 \times \left( {1 - \dfrac{1}{7} - \dfrac{1}{{12}}} \right)}} = \dfrac{{15}}{3} = 5.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu