Đề số 30 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 30 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau:

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) \(2,08:0,05 < 2,08 \times 20\)  

b) \(2,08:0,05 = 2,08 \times 20\)  

c) \(2,08:0,05 > 2,08 \times 20\)  

Câu 3. Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau:

                                             

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) \(5\dfrac{3}{4} = 5,34\)  

b) \(5\dfrac{3}{4} = 5,75\)  

c) \(2\dfrac{1}{{25}} = 2,4\)  

d) \(2\dfrac{1}{{25}} = 2,04\)  

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền dấu \(\left( { > , = , < } \right)\) vào chỗ chấm

\(36:0,125 - 24 \times 0,25 + 12:0,5\) ....... \(36 \times 8 - 24:4 + 12 \times 2\)

A. \(36:0,125 - 24 \times 0,25 + 12:0,5\) \(>\) \(36 \times 8 - 24:4 + 12 \times 2\)

B. \(36:0,125 - 24 \times 0,25 + 12:0,5\) \(< 36\) \(\times 8 - 24:4 + 12 \times 2\)

C. \(36:0,125 - 24 \times 0,25 + 12:0,5\) \(=\) \(36 \times 8 - 24:4 + 12 \times 2\)

Câu 6. Tìm \(x\):

a) \(x \times 18:4 = 72 \times 0,25\)

b) \(x \times 0,125 = \dfrac{{3,6 + 2,8}}{8}\)

Câu 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất

\(\left( {792,36 \times 0,75 + 792,36:4} \right)\) \(:\) \(\left( {7,2:0,1:10} \right)\)

Câu 8. Một tàu nhanh đi từ A đến B dài 278,9km, mỗi giờ đi được 54km. Một tàu chợ đi từ C đến B dài 180,5km, mỗi giờ đi được 30km. Hai tàu xuất phát cùng một lúc.

Hỏi sau bao lâu hai tàu cùng cách B một khoảng cách bằng nhau?

Lời giải chi tiết

Câu 1. 

Câu 2. a) S;          b) Đ;          c) S.

Câu 3.

                                              

Câu 4. a) S;        b) Đ;        c) S;        d) Đ.

Câu 5. C

Câu 6.

a) \(x \times 18:4 = 72 \times 0,25\)

\(x \times 18 \times 0,25 = 72 \times 0,25\)

\(x \times 18 = 72\)  (cùng giảm 0,25)

\(x = 72:18 = 4\)

b) \(x \times 0,125 = \dfrac{{3,6 + 2,8}}{8}\)

\(x:8 = \dfrac{{6,4}}{8}\)

\(\dfrac{x}{8} = \dfrac{{6,4}}{8}\)

\(x = 6,4\)

Câu 7.

\(\left( {792,36 \times 0,75 + 792,36:4} \right)\) \(:\) \(\left( {7,2:0,1:10} \right)\)

\( = \left( {792,36 \times 0,75 + 792,36 \times 0,25} \right)\) \(:\) \(\left( {7,2:0,1:10} \right)\)

\( = 729,36 \times \left( {0,75 + 0,25} \right):7,2\)

\( = 729,36 \times 1:7,2 = 110,05\)

Câu 8. Quãng đường từ A đến B dài hơn quãng đường từ C đến B một đoạn là:

\(278,9 - 180,5 = 98,4\) (km)

Trong một giờ tàu nhanh đi hơn tàu chợ:

\(54 - 30 = 24\) (km)

Hai tàu cùng cách B một khoảng cách bằng nhau sau số giờ kể từ khi xuất phát:

\(98,4:24 = 4,1\) (giờ) = 4 giờ 6 phút

                        Đáp số: 4 giờ 6 phút

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu