Đề số 29 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 29 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A. \(8,64:2,4 > \left( {8,64 \times 10} \right):\left( {2,4 \times 10} \right)\)

B. \(8,64:2,4 = \left( {8,64 \times 10} \right):\left( {2,4 \times 10} \right)\)

C. \(8,64:2,4 < \left( {8,64 \times 10} \right):\left( {2,4 \times 10} \right)\)

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) \(48:5,6 = 8,57\)(dư 8) 

b) \(48:5,6 = 8,57\) (dư 0,8) 

c) \(48:5,6 = 8,57\) (dư 0,08) 

d) \(48:5,6 = 8,57\) (dư 0,008) 

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền dấu \(\left( { > , = , < } \right)\)vào chỗ chấm:

\(14,5 ; 1,48 ....... 1450 : 148\)

A. \(14,5{\rm{ }};{\rm{ }}1,48 > 1450{\rm{ }}:{\rm{ }}148\)

B. \(14,5{\rm{ }};{\rm{ }}1,48 > 1450{\rm{ }}:{\rm{ }}148\)

C. \(14,5{\rm{ }};{\rm{ }}1,48 = 1450{\rm{ }}:{\rm{ }}148\)

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A.

\(36:0,5 > 36 \times 2\)  

\(36:0,5 = 36 \times 2\)  

\(36:0,5 < 36 \times 2\)  

B.

\(72 \times 0,5 > 72:2\)  

\(72 \times 0,5 < 72:2\)  

\(72 \times 0,5 = 72:2\)  

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A.

\(24:0,125 > 24 \times 8\)  ☐

\(24:0,125 < 24 \times 8\)  ☐

\(24:0,125 = 24 \times 8\)  ☐

B.

\(48 \times 0,125 > 48:8\)  ☐

\(48 \times 0,125 = 48:8\)  ☐

\(48 \times 0,125 < 48:8\)  ☐

Câu 6. Tính

a) \(7,14:1,5 + 3,06:1,5\)

b) \(9,18:0,15 - 6,12:0,5\)

Câu 7. Tìm \(x\)

a) \(x:0,5 + x:0,125 = 9,78\)

b) \(2,5 \times x \times 6,5 = 152,75\)

Câu 8. Một khu đất hình thoi có diện tích là 229,4m2 , có đường chéo thứ nhất bằng 18,5m.

a) Tính độ dài đường chéo thứ hai của khu đất đó.

b) Cạnh khu đất bằng \(\frac{3}{4}\)độ dài đường chéo thứ hai. Xung quanh khu đất trồng cây, cây nọ cách cây kia 3,1m

Hỏi phải trồng tất cả bao nhiêu cây?

Lời giải chi tiết

Câu 1. B

Câu 2. a) S;         b) S;        c) S;        d) Đ.

Câu 3. C

Câu 4. A. S; Đ ;S                    B. S; S; Đ.

Câu 5. A. S; S; Đ                    B. S; Đ; S.

Câu 6. a) \(7,14:1,5 + 3,06:1,5\)

\( = \left( {7,14 + 3,06} \right):1,5\)

\( = 10,2:1,5 = 6,8\)

b) \(9,18:0,15 - 6,12:0,5\)

\( = \left( {9,18 - 6,12} \right):0,5\)

\( = 3,06:0,5 = 6,12\)

Câu 7. a) \(x:0,5 + x:0,125 = 9,78\)

\(x \times 2 + x \times 8 = 9,78\)

\(x \times \left( {2 + 8} \right) = 9,78\)

\(x \times 10 = 9,78\)

\(x = 9,78:10 = 0,978\)

b) \(2,5 \times x \times 6,5 = 152,75\)

\(2,5 \times x = 152,75:6,5\)

\(2,5 \times x = 23,5\)

\(x = 23,5:2,5 = 9,4.\)

Câu 8.

a) Độ dài đường chéo thứ hai của hình thoi:

\(229,4 \times 2:18,5 = 24,8\) (m)

b) Cạnh khu đất hình thoi :

\(24,8 \times \dfrac{3}{4} = 18,6\) (m)

Chu vi đất :

\(18,6 \times 4 = 74,4\) (m)

Số cây trồng xung quanh khu đất:

\(74,4:3,1 = 24\) (cây)

                  Đáp số: a) 24,8m ; b) 24 cây.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu