Đề số 21 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 21 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Câu 3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) \(32,15 + x = 251,23\)

A. \(x = 129,73\)

B.\(x = 2190,8\)

C. \(x = 219,08\)

b) \(54,1 - x = 1,78\)

A. \(x = 36,3\)

B. \(x = 52,32\)

C. \(x = 5,232\)

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Tính: \(84 - 32,4 - 27,6\)

a) \(84 - 32,4 - 27,6\)

\( = 51,6 - 27,6\)

\(= 24\)   

b) \(84 - 32,4 - 27,6\)

\(= 84 – 4,8\)

\(= 79,2\)   

c) \(84 - 32,4 - 27,6\)

\(= 84 + (32,4 + 27,6)\)

\(= 84 + 60\)

\(= 144\)   

d) \(84 - 32,4 - 27,6\)

\(= 84 – (32,4 + 27,6)\)

\(= 84 - 60\)

\(= 24\)   

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một người đi xe đạp trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 13,5km. Giờ thứ hai người đó đi kém giờ thứ nhất 1,8km nhưng nhiều hơn giờ thứ ba 1,25km.

Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 9,45km

B. 10,45km

C. 10,55km

Câu 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) \(84,25 + 36,75 - 2,75\)

b) \(91,87 - 34,18 - 26,82\)

Câu 7. Một người thợ trong ba ngày dệt được tất cả 58,35m vải. Ngày thứ nhất người thợ đó dệt được 18,75m. Ngày thứ hai dệt hơn ngày thứ nhất 0,8m.

Hỏi ngày thứ ba người thợ đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Câu 8. Tổng của ba số bằng 7. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 3,77. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,58. Tìm ba số đó.

Lời giải chi tiết

Câu 1. a) S; Đ                        b) S; Đ.

Câu 2. a) S; Đ                        b) S; Đ.

Câu 3.

a) C. \(x = 129,08\)

b) B. \(x = 52,32\)

Câu 4. a) Đ;      b) S;         c) S;       d) Đ.

Câu 5. B. 10,45km

Câu 6.

a) \(84,25 + 36,75 - 2,75\)

\( = 84,25 + \left( {36,75 - 2,75} \right)\)

\( = 84,25 + 34\)

\( = 118,25\)

b) \(91,87 - 34,18 - 26,82\)

\( = 91,87 - \left( {34,18 + 26,82} \right)\)

 \( = 91,87 - 61\)

 \( = 30,87\)

Câu 7. Ngày thứ hai dệt được:

\(18,75 + 0,8 = 19,55\) (m)

Ngày thứ nhất và ngày thứ hai dệt được:

\(18,75 + 19,55 = 38,3\) (m)

Ngày thứ ba dệt được:

\(58,35 – 38,3 = 20,05\) (m)

             Đáp số: \(20,05\) m.

Câu 8.

Số thứ nhất là : \(7 – 5,58 = 1,42\)

Số thứ hai là : \(3,77 – 1,42 = 2,35\)

Số thứ ba là : \(5,58 – 2,35 = 3,23\)

               Đáp số: \(1,42 ; 2,35 ; 3,23.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu