Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) \(28,5 + 1,64 < 1,64 + 28,5\)  

\(28,5 + 1,64 = 1,64 + 28,5\)  

\(28,5 + 1,64 > 1,64 + 28,5\)  

b) \(264 + 43,25 > 43,25 + 264\)  

\(264 + 43,25 < 43,25 + 264\)  

\(264 + 43,25 = 43,25 + 264\)  

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Tổng hai số thập phân \(372,49\) và \(42,3\) là:

A. \(41,479\)

B. \(414,79\)

C. \(4147,9\)

b) Tổng của \(247\) kg và \(92,134\) kg là:

A. \(339,134\) kg

B. \(3391,34\) kg

C. \(33,9134\) kg

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) \(87 + 13,8 + 4,1 = \)

A. 104,9             B.10,49               C. 104,90

b) Tổng của \(0,94 + 37 + 12,8\)là

A. 5,074             B. 50,74              C. 507,4

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Xe thứ nhất chở được 47,5 tấn hàng. Xe thứ hai chở hơn xe thứ nhất 1,2 tấn hàng và kém xe thứ ba 0,6 tấn.

Hỏi cả 3 xe chở được bao nhiêu tấn hàng?

A. 172,5 tấn

B. 127,5 tấn

C.17,25 tấn

Câu 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(17,84 + 21,3 + 8,16 + 3,7 = \)

b) \(2,93 + 14,57 + 7,07 + 21,43 = \)

Câu 7. Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được \(178,25\) m vải. Tuần lễ sau bán được nhiều hơn tuần lễ đầu \(147,5\) m vải. Biết rằng mỗi tuần lễ cửa hàng đó bán hàng 6 ngày.

Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Câu 8. Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng \(17,28\) m. Chiều dài hơn chiều rộng \(5,44\) m.

Tính chu vi cái sân đó.

Lời giải chi tiết

Câu 1. a) S, Đ;                b) S , Đ.

Câu 2. a) S, Đ, S;            b) S, S, Đ.

Câu 3.

a) B. 414,79

b) A. 339,134kg

Câu 4. a) A. 104,9                 b) B. 50,74

Câu 5. C. 17,25 tấn

Câu 6.

a) \(17,84 + 21,3 + 8,16 + 3,7\)

\( = \left( {17,84 + 8,16} \right) + \left( {21,3 + 3,7} \right)\)

\(= 26 + 25 = 51.\)

b) \(2,93 + 14,57 + 7,07 + 21,43\)

\( = \left( {2,93 + 7,07} \right) + \left( {14,57 + 21,43} \right)\)

\(= 10 + 36 = 46.\)

Câu 7. Tuần lễ sau bán được:

\(178,25 + 147,5 = 325,75\) (m)

Cả hai tuần bán được là:

\(178,25 + 325,75\, = 504\) (m)

Trung bình mỗi tuần bán được :

\(504 :2 = 252\) (m)

Trung bình mỗi ngày bán được:

\(252:6 = 42\) (m)

                  Đáp số: 42m.

Câu 8. Chiều dài cái sân là :

\(17,28 + 5,44 = 22,72\) (m)

Nửa chu vi cái sân :

\(17,28 + 22,72 = 40\) (m)

Chu vi cái sân đó là:

\(40 \times 2 = 80\) (m)

                    Đáp số: 80m.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu