Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Viết thành phân số thập phân

\(0,008 = ..... ?\)

A.\(\dfrac{8}{{10}}\)                    B. \(\dfrac{8}{{100}}\)

C. \(\dfrac{8}{{1000}}\)              D. \(\dfrac{8}{{10000}}\)

b) Viết thành phân số thập phân

A. \(\dfrac{{1025}}{{10}}\)              B. \(\dfrac{{1025}}{{100}}\)

C.\(\dfrac{{1025}}{{1000}}\)                D. \(\dfrac{{1025}}{{10000}}\)

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Điền dấu \(\left( { > , = , < } \right)\) vào chỗ chấm :

\(\dfrac{5}{8}\,......\,0,625\)

a) \(\dfrac{5}{8} > 0,625\) 

b) \(\dfrac{5}{8} = 0,625\) 

c) \(\dfrac{5}{8} < 0,625\) 

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Chuyển phân số thành hỗn số:

a) \(\dfrac{{208}}{{100}} = 20\dfrac{8}{{10}}\)  

b) \(\dfrac{{208}}{{100}} = 20\dfrac{8}{{100}}\)  

Câu 4. Nối phân số (hoặc hỗn số) với số thập phân bằng nó:

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số 125,08 có phần thập phân là:

a) 8                                       b) 08                     

Câu 6. Cho 3 chữ số 1, 5, 7. Hãy lập các sô thập phân có đủ ba chữ số đã cho mà phần thập phân có hai chữ số. Xếp các số lập được theo thứ tự giảm dần.

Câu 7. Tính rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân:

a) \(\dfrac{1}{{10}} + \dfrac{4}{{20}} + \dfrac{9}{{30}} + \dfrac{{16}}{{40}} + \dfrac{{25}}{{50}}\)\( + \dfrac{{36}}{{60}} + \dfrac{{49}}{{70}} + \dfrac{{64}}{{80}} + \dfrac{{81}}{{90}} = \)

b) \(\left( {\dfrac{4}{5} \times \dfrac{3}{8} + \dfrac{4}{5} \times \dfrac{5}{5} - \dfrac{4}{5} \times \dfrac{7}{8}} \right):\dfrac{1}{2} = \)

Câu 8. Viết đáp số dưới dạng số thập phân:

Hai công nhân cùng làm chung một công việc. Nếu người thứ nhất làm riêng thì làm xong trong 8 giờ. Nếu người thứ hai làm riêng thì làm xong trong 12 giờ.

Hỏi cả hai người làm chung thì sau mấy giờ xong công việc?

Lời giải chi tiết

Câu 1. a) C. \(\dfrac{8}{{1000}}\)            b) C.\(\dfrac{{1025}}{{1000}}\)

Câu 2. a) S;        b) Đ;        c) S.

Câu 3. a) S;        b) Đ.

Câu 4. Nối phân số (hoặc hỗn số) với số thập phân bằng nó:

Câu 5. a) S;           b) Đ.

Câu 6. Các số thập phân có đủ  ba chữ số 1, 5, 7 mà phần thập phân có hai chữ số là:

\(1,57; 1,75; 5,17; 5,71; 7,15; 7,51.\)

Các số xếp theo thứ tự giảm dần là:

\(7,51 ; 7,15 ; 5,71 ; 5,17 ; 1,75 ; 1,57.\)

Câu 7.

a) \(\dfrac{1}{{10}} + \dfrac{4}{{20}} + \dfrac{9}{{30}} + \dfrac{{16}}{{40}} + \dfrac{{25}}{{50}}\)\( + \dfrac{{36}}{{60}} + \dfrac{{49}}{{70}} + \dfrac{{64}}{{80}} + \dfrac{{81}}{{90}}\)

\( = \dfrac{1}{{10}} + \dfrac{2}{{10}} + \dfrac{3}{{10}} + \dfrac{4}{{10}} + \dfrac{5}{{10}}\)\( + \dfrac{6}{{10}} + \dfrac{7}{{10}} + \dfrac{8}{{10}} + \dfrac{9}{{10}}\)

\( = \left( {\dfrac{1}{{10}} + \dfrac{9}{{10}}} \right) + \left( {\dfrac{2}{{10}} + \dfrac{8}{{10}}} \right)\)\( + \left( {\dfrac{3}{{10}} + \dfrac{7}{{10}}} \right) + \left( {\dfrac{4}{{10}} + \dfrac{6}{{10}}} \right) + \dfrac{5}{{10}}\)

\( = 1 + 1 + 1 + 1 + \dfrac{5}{{10}}\)

\( = 4,5\)

b) \(\left( {\dfrac{4}{5} \times \dfrac{3}{8} + \dfrac{4}{5} \times \dfrac{5}{5} - \dfrac{4}{5} \times \dfrac{7}{8}} \right):\dfrac{1}{2}\)

\( = \dfrac{4}{5} \times \left( {\dfrac{3}{8} + \dfrac{5}{8} - \dfrac{7}{8}} \right):\dfrac{1}{2}\)

\( = \dfrac{4}{5} \times \dfrac{1}{8}:\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{{10}}:\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{5} = 0,2.\)

Câu 8. Một giờ người thứ nhất làm được:

\(1:8 = \dfrac{1}{8}\)(công việc)

Một giờ người thứ hai làm được:

\(1:12 = \dfrac{1}{{12}}\)(công việc)

Một giờ cả 2 người làm được:

\(\dfrac{1}{8} + \dfrac{1}{{12}} = \dfrac{5}{{24}}\)(công việc)

Thời gian hai người làm chung để xong công việc:

\(1:\dfrac{5}{{24}} = \dfrac{{24}}{5}\)(giờ)

\(\dfrac{{24}}{5}\)giờ = \(\dfrac{{48}}{{10}}\)giờ = 4,8 giờ

                     Đáp số: 4,8 giờ.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu