Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức yêu nước nào vào tháng 6/1925?

A. Tâm tâm xã.

B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

C. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.

D. Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 2: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được ra đời ở đâu?

A. Số nhà 312 phố Khâm Thiên – Hà Nội.

B. Số nhà 5D phố Hàm Long – Hà Nội.

C. Số nhà 48 phố Hàng Ngang - Hà Nội.

D. Cửu Long – Hương Cảng – Trung Quốc.

Câu 3: Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập ở đâu?

A. Hà Nội.

B. Pa-ri.                             

C. Hương Cảng –Trung Quốc. 

D. Mát-xcơ –va.

Câu 4: Đại hội lần VII Quốc tế Cộng sản (7/1935) đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước nhằm mục đích gì?

A. Chống phát xít, chống chiến tranh thế giới, bảo vệ hòa bình.

B. Chống đế quốc, thực dân.

C. Ủng hộ phong trào giải phúng dân tộc thế giới.

D. Giành độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa.

Câu 5: Sự kiện lịch sử quan trọng nhất diễn ra vào ngày 2/9/1945 là

A. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

B. Bác Hồ đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

C. Hội nghị quân sự Bắc Kì họp.

D. Ra chỉ thị lịch sử “Nhật –Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

Câu 6: Giai cấp công nhân trong những năm 1919-1924 đấu tranh với mục tiêu chủ yếu là gì?

A. Đòi quyền lợi về kinh tế.

B. Đòi quyền lợi về chính trị.

C. Đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị.

D. Để giải phóng dân tộc.

Câu 7: Vì sao trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp đều hạn chế phát triển công nghiệp nặng?

A. Cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp.

B. Biến Việt Nam thành thị trường trao đổi hàng hoá với Pháp.

C. Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp.

D. Vì Việt Nam không có nguyên liệu phát triển công nghiệp nặng.

Câu 8: Điểm khác biệt về giai cấp lãnh đạo phong trào yêu nước ở nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất so với trước năm 1919 là

A. hai giai cấp mới ra đời (tư sản và tiểu tư sản) đứng ra lãnh đạo phong trào.

B. hai giai cấp mới (công nhân và tiểu tư sản) cùng nhau lãnh đạo phong trào.

C. tất cả các giai cấp trong xã hội Việt Nam đều đứng ra lãnh đạo phong trào.

D. hai giai cấp mới (tư sản và công nhân) cùng nhau lãnh đạo phong trào.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Trong quá trình tìm đường cứu nước, năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đã có quyết định đúng đắn. Hãy nêu và phân tích ý nghĩa của quyết định đó?

Câu 2. Nền tảng tư tưởng tôn chỉ mục đích, tổ chức, phương thức hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng như thế nào?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

B

C

A

A

A

A

A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 63.

Cách giải:

Tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam có mặt tại đây cùng một số thanh niên mới từ trong nước sang sang để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 67.

Cách giải:

Cuối tháng 3-1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Bắc Kì (trong đó có Ngô Gia Tự và Nguyễn Đức Cảnh) đã họp tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) để lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam gồm 7 người.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 69.

Cách giải:

Từ ngày 6-1-1930, hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp ở Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc). Hội nghị nhất trí tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 77.

Cách giải:

Tháng 7-1935, Đại hội lần VII Quốc tế Cộng sản (7/1935) đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước, nhằm tập hợp rộng rãi các lực lượng dân chủ đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh do chúng gây ra, bảo vệ hòa bình thế giới.

Chọn: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 94.

Cách giải:

Ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới rằng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Chọn: A

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 60-61, suy luận.

Cách giải:

Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân trong giai đoạn 1919 – 1924 tuy có ý thức chính trị cao hơn mục tiêu chủ yếu vẫn là đòi quyền lợi về kinh tế như: đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương, yêu sách đòi tăng lương 20% và phải cho những công nhân bị thải hồi trở lại làm việc, …

Chọn: A

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 56, suy luận

Cách giải:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), thực dân Pháp chủ trọng đến khai mỏ nhưng lại hạn chế phát triển công nghiệp nặng. Bởi Pháp không muốn kinh tế nước ta phát triển, thực lực nước ta mạnh để chống lại Pháp. Chính vì thế, thực hiện chính sách này kinh tế Việt Nam vẫn sẽ lạc hậu và lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp.

Chọn: A

Câu 8.

Phương pháp: Phân tích, liên hệ.

Cách giải:

- Trước năm 1919, phong trào yêu nước Việt Nam do sĩ phu yêu nước tiến bộ, công nhân lãnh đạo.

- Từ năm 1919, Pháp thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai đã tác động mạnh mẽ đến xã hội Việt Nam, dẫn đến sự ra đời của giai cấp tư sản và tiểu tư sản. Hai giai cấp mới này đã tham gia và lãnh đạo phong trào yêu nước.

Chọn: A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: phân tích, lý giải

Lời giải:

Trong quá trình tìm đường cứu nước, năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đã có quyết định đúng đắn đó là:

- Năm 1911, Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước. Người đi qua nhiều nước, nhiều châu lục, cuối cùng Người quyết định dừng chân tại Pháp.

- Tháng 7 - 1920, Người đọc được Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, trong đó khẳng định lập trường của Quốc tế Cộng sản là kiên quyết ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Vì vậy, Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin theo Lê-nin, dứt khoát đứng về phía Quốc tế thứ ba.

- Tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp (12 - 1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

=> Những việc làm đó của người là một quyết định đúng đắn. Bởi vì, con đường cứu nước theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, theo Cách mạng tháng Mười là con đuờng duy nhất đúng đối với các dân tộc bị áp bức, các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc khác, trong đó có dân tộc Việt Nam. Con đường đó phù hợp với sự phát triển của lịch sử và đưa cách mạng nước ta đi tới thắng lợi.

- Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.

Câu 2.

Phương pháp: sgk Lịch sử 9 trang 65-66

Lời giải:

Nền tảng tư tuởng, tôn chỉ mục đích, tổ chức, phương thức hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng là gì?

- Nền tảng tư tưởng là một đảng chính trị theo xu hướng cách mạng dân chủ tư sản, tiêu biểu cho tư sản dân tộc Việt Nam.

- Mục tiêu: Nhằm đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập dân tộc, thiết lập dân quyền, phát triển theo con đường cách mạng dân chủ tư sản.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.