Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 8 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

B. Tham gia Hội nghị Quốc tế nông dân.

C. Tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản.

D. Sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

Câu 2. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã tổ chức phong trào nào vào năm 1928 có tác động quan trọng đến sự phát triển của phong trào công nhân?

A. Tư sản hóa.

B. Phong kiến hóa.

C. Vô sản hóa.

D. Công nhân hóa.

Câu 3. Tổ chức cách mạng theo khuynh hướng vô sản đầu tiên ở Việt Nam là

A. Tâm tâm xã.

B. Tân Việt Cách mạng đảng.

C. Việt Nam Quốc dân đảng.

D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 4. Một trong những hoạt động quan trọng của Nguyễn Ái Quốc trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì?

A. Đào tạo, trang bị lý luận cách mạng giải phóng dân tộc cho hội viên.

B. Phát động phong trào vô sản hóa.

C. Xuất bản báo Thanh niên.

D. Liên lạc với các dân tộc bị áp bức để cùng làm cách mạng.

Câu 5. Việc Nguyễn Ái Quốc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có ý nghĩa gì quan trọng?

A. Thay thế khi Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên bị Pháp tấn công.

B. Đưa giai cấp tiểu tư sản trí thức thành lực lượng lãnh đạo cách mạng.

C. Hỗ trợ truyền bá lí luận giải phóng dân tộc vào phong trào công nhân.

D. Bước quá độ, hạt nhân chuẩn bị cho chính đảng cộng sản về sau.

Câu 6. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có điểm gì mới so với các lớp người đi trước?

A. Đi sang phương Đông tim đường cứu nước.

B. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.

C. Đi sang châu Phi tìm đường cứu nước.

D. Đi sang Nhật tìm đường cứu nước.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Con đường cứu nước do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm ra cho nhân dân Việt Nam là con đường nào? Nhận xét về con đường ấy?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

C

D

A

D

B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 62.

Cách giải:

Tại Đại hội Đảng xã hội Pháp (12-1920), Nguyễn Ái Quốc tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 64.

Cách giải:

Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên có chủ trương “vô sản hóa” - đưa Hội Viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sinh sống và lao động với công nhân, tự rèn luyện. Đồng thời, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tổ chức và lãnh đạo công nhân đấu tranh.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 63, suy luận.

Cách giải:

* Tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản đầu tiên của Việt Nam là: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

* Hoàn cảnh ra đời: Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình.

* Vai trò:

- Hội truyền bá lí luận giải phóng dân tộc vào Việt Nam.

- Giác ngộ, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Thúc đẩy phong trào công nhân có những chuyển biến rõ rệt về chất.

- Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là tiền thân của Đảng vô sản.

Chọn: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 62, suy luận.

Cách giải:

Nguyễn Ái Quốc có hai hoạt động tiêu biểu nhất trong Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đó là:

-  Đào tạo cán bộ bằng cách mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo một số thanh niên Việt Nam trở thành những cán bộ cách mạng. Một số người được chọn đi học ở trường Quân sự Phương Đông (Liên Xô), cử đi học quân sự ở Liên Xô hay Trung Quốc.

- Tuyên truyền lí luận giải phóng dân tộc: tác phẩm Đường Kách Mệnh và Báo Thanh niên trang bị lí luận cách mạng cho hội viên của Hội để truyền bá để các tầng lớp nhân dân.

Chọn: A

Câu 5.

Phương pháp: Nhận xét, đánh giá.

Cách giải:

Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thể hiện đây là một tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản và là bước quá độ, là hạt nhân chuẩn bị cho sự ra đời của một chính đảng cộng sản về sau.

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: Phân tích, so sánh.

Cách giải:

- Các lớp người đi trước:

+ Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương Đông (Nhật Bản, Trung Quốc), đối tượng mà ông gặp gỡ là những chính khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh bạo động.

+ Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, giành độc lập dân tộc.

- Nguyễn Ái Quốc: lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học - kĩ thuật và nền văn minh phát triển. Trong quá trình đó, Người bắt gặp chân lí cứu nước của chủ nghĩa Mác - Lênin và xác định con đường cứu nước theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga. Đây là con đường cứu nước duy nhất đúng đắn đối với dân tộc ta, cũng như đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc khác, vì nó phù hợp với sự phát triển của lịch sử.

Chọn: B

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 62, nhận xét.

Cách giải:

- Con đường cứu nước do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm ra cho nhân dân Việt Nam là: con đường cách mạng vô sản.

=> Nhận xét: Với việc tìm ra con đường cứu nước, phát triển của dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đóng góp to lớn, thiết thực chuẩn bị cho việc mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào cách mạng vô sản nói chung, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới và châu Á nói riêng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.