Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 7 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi tới Hội nghị Véc-xai bản

A. Yêu sách của nhân dân An Nam.

B. Điều trần của nhân dân An Nam.

C. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

D. Cương lĩnh Hội liên hiệp thuộc địa.

Câu 2. Tờ báo nào do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút?

A. Đời sống công nhân.

B. Người cùng khổ.

C. Nhân đạo.

D. Thanh niên.

Câu 3. Trong năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã có hoạt động gì quan trọng?

A. Dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

B. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

C. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

D. Tham dự Đại hội V Quốc tế cộng sản.

Câu 4. Nòng cốt của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

A. Tâm Tâm xã.

B. Công hội.

C. Cộng sản đoàn.

D. Đoàn xã.

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải quan điểm, lập trường được Nguyễn Ái Quốc trình bày tại Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản?

A. Vị trí, chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa.

B. Vai trò, sức mạnh của nông dân ở các nước thuộc địa.

C. Mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở đế quốc với thuộc địa.

D. Buộc Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, bình đẳng, tự quyết dân tộc.

Câu 6. Một trong những việc làm của Nguyễn Ái Quốc để chuẩn bị cho sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là gì?

A. Về Việt Nam để tập hợp thanh niên yêu nước.

B. Lựa chọn cán bộ tiên tiến thành lập Cộng sản đoàn.

C. Liên hệ sự giúp đỡ của chính quyền Trung Hoa.

D. Mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ.

Câu 7. Nhân tố nào là bước chuẩn bị quan trọng về chính trị và tư tưởng cho sự thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp sau?

A. Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

B. Phong trào công nhân trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc dân chủ.

C. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin truyền bá vào Việt Nam.

D. Sự truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam diễn ra mạnh mẽ.

Câu 8. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1919 - 1923 không mang ý nghĩa nào sau đây?

A. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

B. Gắn cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam với nhân dân tiến bộ thế giới.

C. Đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

D. Chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này.

Câu 9: Năm 1919, bản Yêu sách của nhân dân An Nam đã được Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị quốc tế nào?

A. Hội nghị Véc- xai.

B. Hội nghị Oasinhtơn.

C. Hội nghị Pari.

D. Hội nghị Pốtxđam.

Câu 10: Trong thời gian hoạt động ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo nào?

A. Đời sống công nhân.

B. Người cùng khổ (Le Paria).

C. Nhân đạo.

D. Sự thật.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

D

C

D

B

C

D

A

B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 61.

Cách giải:

Ngày 18-6-1919, Nguyễn Ái Quốc đã gửi tới Hội nghị Véc-xai Bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 62.

Cách giải:

Tờ báo Người cùng khổ do Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 63.

Cách giải:

Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản.

Chọn: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 63.

Cách giải:

Tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam có mặt tại đây, cùng với một số thanh niên từ trong nước sang để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, trong đó tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt (6-1925).

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 63, suy luận.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, C: đều là nội dung quan điểm, lập trường của Nguyễn Ái Quốc trình bày tại Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản.

- Đáp án D: Là nội dung Bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” của Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Véc-xai.

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 62, suy luận.

Cách giải:

Để chuẩn bị cho sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã:

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, Người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam trong tổ chức yêu nước Tâm tâm xã, đánh giá cao tinh thần yêu nước của họ cũng như chỉ ra những mặt còn hạn chế của tổ chức này.

- Trên cơ sở tổ chức Tâm tâm xã, Người lựa chọn những cán bộ tiên tiến thành lập tổ chức Cộng sản đoàn (2-1925) và từ hạt nhân đó Người thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6-1925).

Chọn: B

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 62, suy luận.

Cách giải:

Những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin về cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận, truyền bá vào nước ta từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, là một bước chuẩn bị quan trọng về chính trị và tư tưởng cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau này.

Chọn: C

Câu 8.

Phương pháp: Phân tích, nhận xét.

Cách giải:

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1919 - 1923 mang ý nghĩa:

- Tìm ra con đường cứu nước thông qua đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.

- Chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc: từ một người Việt Nam yêu nước -> chiến sĩ cộng sản.

- Gắn cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam với phong trào của nhân dân tiến bộ thế giới.

=> Đáp án D: là ý nghĩa sự thành lập và duy trì hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (6-1925 đến 1929)

Chọn: D

Câu 9:

Phương pháp: Dựa vào hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong năm 1919 để trả lời.

Cách giải:

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước thắng trận họp tại Véc-xai (1919) để phân chia thành quả chiến tranh. Thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã gửi đến Hội nghị Véc-xai bản Yêu sách của nhân dân An Nam, đòi chính phủ Pháp và các nước đồng minh thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam nhưng không được chấp nhận.

Chọn: A

Câu 10:

Phương pháp: Dựa vào hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp để trả lời.

Cách giải:

Trong thời gian hoạt động ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Người cùng khổ. Tờ báo này đã vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và chủ nghĩa đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy đấu tranh tự giải phóng.

Chọn: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí