Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10


Đề bài

Câu 1: Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ

A. những năm 50 của thế kỷ XVIII.

B. những năm 60 của thế kỷ XVIII.

C. những năm 70 của thế kỷ XVII.

D. những năm 80 của thế kỷ XVIII.

Câu 2: Hãy ghép nội dung hai cột với nhau cho phù hợp

Thành tựu

Người sáng chế

1. Máy kéo sợi

2. Máy dệt chạy bằng hơi nước

3. Máy hơi nước

4. Đầu máy xe lửa

a) Étmơn Cácrai

b) Xtiphenxơn

c) Giêm Oát

d) Giêm Hagrivơ

A. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.                            

B. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d.

C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d.                            

D. 1 – d, 2 – a, 3 – c, 4 – b.

Câu 3. Tác dụng của việc chế tạo thành công máy dệt bằng sức nước là gì?

A. Đưa nước Anh bước vào thời kì cách mạng 3.0.

B. Khởi đầu quá trình hiện đại hóa ở nước Anh.

C. Lao động bằng tay dần dần thay thế bằng máy móc.

D. Năng suất tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay.

Câu 4. Cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX đã để lại hệ quả gì về xã hội? 

A. Giải phóng sức lao động của nông dân ở nông thôn.

B. Thúc đẩy sự biến chuyển mạnh mẽ trong công nghiệp.

C. Hình thành giai cấp tư sản và vô sản công nghiệp.

D. Góp phần bổ sung lao động cho thành thị.

Câu 5: Đâu không phải điều kiện để nước Anh có thể tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỉ XVIII?

A. Nguồn nhân công dồi dào.

B. Chỗ dựa tôn giáo vững chắc.

C. Sự tiến bộ về kĩ thuật.

D. Nguồn vốn lớn.

Câu 6: Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX thực chất là

A. cuộc cách mạng công nghiệp của chủ nghĩa tư bản.

B. cuộc cách mạng lao động của chủ nghĩa tư bản.

C. cuộc cách mạng sản xuất của chủ nghĩa tư bản.

D. cuộc cách mạng kĩ thuật của chủ nghĩa tư bản.

Câu 7: Đâu là tác động quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX đến sự phát triển của Anh?

A. Nâng cao năng suất lao động.

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. Dẫn tới sự ra đời của giai cấp tư sản và vô sản.

D. Trở thành công xưởng của thế giới.

Câu 8. Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ công nghiệp nhẹ không xuất phát từ lí do nào sau đây?

A. Là ngành truyền thống, phát triển mạnh ở Anh.

B. Lượng vốn đầu tư không quá lớn, thu hồi nhanh.

C. Thị trường tiêu thụ rộng.

D. Không có nguồn than đá dồi dào.

Câu 9: Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp có tác động như thế nào đến tình hình châu Âu cuối thế kỉ XVIII?

A. Thúc đẩy bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu cuối thế kỉ XVIII.

B. Thúc đẩy sự phát triển của chế độ phong kiến tập quyền ở châu Âu.

C. Thúc đẩy sự lớn mạnh của giai cấp tư sản châu Âu.

D. Thúc đẩy sự lớn mạnh của giai cấp vô sản châu Âu.

Câu 10: Sự vươn lên của nước Anh trong những năm cuối thế kỉ XVIII đã để lại cho Việt Nam bài học kinh nghiệm gì trong việc nắm bắt cuộc cách mạng 4.0 hiện nay?

A. Phải có đội ngũ người lao động lành nghề.

B. Phải có nguồn tích lũy tư bản lớn.

C. Chú trọng đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật.

D. Phải có một thể chế chính trị phù hợp để phát triển.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

D

C

B

D

D

D

A

C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 159.

Cách giải:

Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ XVIII và kết thúc vào những năm 40 của thế kỉ XIX, trước hết trong ngành dệt.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 160-161.

Cách giải:

- Máy kéo sợi Gienni - Giêm Hagrivơ phát minh

- Máy dệt chạy bằng hơi nước - Étmơn Cácrai phát minh

- Máy hơi nước - Giêm Oát phát minh

- Đầu máy xe lửa - Xtiphenxơn phát minh

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 160.

Cách giải:

Việc chế tạo thành công máy kéo sợi chạy bằng sức nước của Étmơn Cácrai đã đưa năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay. Tuy nhiên do máy móc chạy bằng sức nước nên có sự bất lợi, các nhà máy phải xây dựng gần các khúc sông chảy xiết và không thể hoạt động vào mùa đông.

Chọn: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 162.

Cách giải:

Cách mạng công nghiệp ở châu Âu cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX đã dẫn đến sự hình thành 2 giai cấp mới là: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

- Tư sản công nghiệp: nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.

- Vô sản công nghiệp: làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản không ngừng tăng lên.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 159, suy luận.

Cách giải:

Đến nửa sau thế kỉ XVIII, Anh có đầy đủ những tiền đề để tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp: tư bản, nhân công và sự phát triển kĩ thuật.

- Anh là nước sớm hoàn thành cách mạng tư sản.

- Chính sách đẩy mạnh xâm lược thuộc địa đã mang lại cho Anh một hệ thống thuộc địa rộng lớn, nguồn tích lũy tư bản khổng lồ.

- Anh có nguồn nhân công tự do lớn.

- Hệ thống công trường thủ công lâu đời, phát triển với đội ngũ công nhân lành nghề.

=> Đáp án B: chỗ dựa tôn giáo vững chắc không phải là điều kiện để nước Anh có thể tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỉ XVIII?

Chọn: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 159, suy luận.

Cách giải:

Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là cuộc cách mạng nhằm thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất thay cho lao động thủ công. Về thực chất, đây là cuộc cách mạng kĩ thuật của chủ nghĩa tư bản nhằm tạo ra một năng suất lao động cao hơn, củng cố nền tảng của chế độ mới.

Chọn: D

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 161, suy luận.

Cách giải:

Cách mạng công nghiệp đã giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, biến nước Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển - công xưởng của thế giới. Luân Đôn trở thành trung tâm một trung tâm thương mại với 80 vạn dân.

Chọn: D

Câu 8.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ (dệt, len dạ) vì đây là ngành truyền thống và phát triển mạnh ở Anh; thu hồi vốn nhanh, sản phẩm có thị trường tiêu thụ rộng.

=> Đáp án D: Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ công nghiệp nhẹ không phải do nước Anh không có nguồn than đá dồi dào.

Chọn: D

Câu 9.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp đã thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa đặc biệt là ở những nước chưa diễn ra cách mạng tư sản, từ đẩy sự bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Chọn: A

Câu 10.

Phương pháp: Phân tích, liên hệ.

Cách giải:

Anh là nước khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp. Việc phát minh, cải tiến, ứng dụng thành công những thành tựu của cuộc cách mạng đã đưa nước Anh vươn lên trở thành công xưởng của thế giới trong thế kỉ XVIII-XIX. Sự phát triển này đã để lại bài học quan trọng cho Việt Nam trong việc nắm bắt cuộc cách mạng 4.0 hiện này là phải chú trọng đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật để đón đầu cách mạng.

Chọn: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.