Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

Bình chọn:
4 trên 64 phiếu
Tóm tắt mục 1. Trung Quốc thời Tần, Hán

Tóm tắt mục 1. Trung Quốc thời Tần, Hán

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường

Tóm tắt mục 2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Trung Quốc thời Minh, Thanh

Tóm tắt mục 3. Trung Quốc thời Minh, Thanh. Đầu thế kỉ XIII, trên thảo nguyên Mông cổ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Văn hoá Trung Quốc thời phong kiến

Tóm tắt mục 4. Văn hoá Trung Quốc thời phong kiến

Xem chi tiết

Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 30 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế chính trị của xã hội

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 31 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 33 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Ảnh hưởng của chính sách áp bức dân tộc của

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 33 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy tìm hiểu thêm về 4 phát minh lớn của Trung Quốc thời phong kiến

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 36 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?

Giải bài tập 1 trang 36 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Sự thịnh trị của chế độ phong kiến dưới thời Đường biểu hiện như thế nào?

Giải bài tập 2 trang 36 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy nêu những thành tựu văn hoá chủ yếu của Trung Quốc

Giải bài tập 3 trang 36 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải