Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

Bình chọn:
4.7 trên 95 phiếu
Tóm tắt mục 1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp

Tóm tắt mục 1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Phát triển thủ công nghiệp

Tóm tắt mục 2. Phát triển thủ công nghiệp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Mở rộng thương nghiệp

Tóm tắt mục 3. Mở rộng thương nghiệp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Tình hình phân hoá xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân

Tóm tắt mục 4. Tình hình phân hoá xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân

Xem chi tiết

Nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 92 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 92 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Sự ra đời của các làng nghề thủ công

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 93 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Em đánh giá như thế nào về thủ công nghiệp nước ta đương thời ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 93 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Em nghĩ thế nào về thương nghiệp của nước ta ở các thế kỉ X - XV ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát

Giải bài tập 1 trang 95 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy nêu những biểu hiện nói lên sự phát triển

Giải bài tập 2 trang 95 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì?

Giải bài tập 3 trang 95 SGK Lịch sử 10. Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì?

Xem lời giải