Bình chọn:
4.7 trên 93 phiếu
Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê. Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Phân tích ý nghĩa của bài thơ Nam quốc sơn hà. Phân tích ý nghĩa của bài thơ Nam quốc sơn hà.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu ý nghĩa lời hịch nói trên của Trần Hưng Đạo. Nêu ý nghĩa lời hịch nói trên của Trần Hưng Đạo.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 99 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tại sao nhân dân thời Trần lại sẵn sàng đoàn kết với triều đình chống giặc giữ nước ? Tại sao nhân dân thời Trần lại sẵn sàng đoàn kết với triều đình chống giặc giữ nước ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 99 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu một vài đặc điểm của khởi nghĩa Lam Sơn. So sánh với các cuộc kháng chiến thời Lý, Trần. Nêu một vài đặc điểm của khởi nghĩa Lam Sơn. So sánh với các cuộc kháng chiến thời Lý, Trần.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 99 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

Giải bài tập 1 trang 100 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Phân tích sự khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông - Nguyên thời Trần. Phân tích sự khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông - Nguyên thời Trần.

Giải bài tập 2 trang 100 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Giải bài tập 3 trang 100 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết