Chương III. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

Bình chọn:
4.4 trên 76 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập

Tóm tắt mục 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Đất nước bị chia cắt

Tóm tắt mục 2. Đất nước bị chia cắt. Không chấp nhận chính quyền của họ Mạc, một số quan lại cũ của nhà Lê

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài

Tóm tắt mục 3. Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài. Từ cuối thế kỉ XVI, nhà nước phong kiến Nam triều

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Chính quyền ở Đàng Trong

Tóm tắt mục 4. Chính quyền ở Đàng Trong. Từ thế kỉ XVII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Tình hình nông nghiệp ở các thế kỉ XVI - XVIII

Tóm tắt mục 1. Tình hình nông nghiệp ở các thế kỉ XVI - XVIII. Từ cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sự phát triển của thủ công nghiệp

Tóm tắt mục 2. Sự phát triển của thủ công nghiệp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Sự phát triển của thương nghiệp

Tóm tắt mục 3. Sự phát triển của thương nghiệp. Từ các thế kỉ XVI - XVII, buôn bán phát triển mạnh

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Sự hưng khởi của các đô thị

Tóm tắt mục 4. Sự hưng khởi của các đô thị. Sự phát triển của kinh tế hàng hoá đã tạo điều kiện

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII

Tóm tắt mục I. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII

Tóm tắt mục II. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Vương triều Tây Sơn

Tóm tắt mục III. Vương triều Tây Sơn. Sau khi tiêu diệt các lực lượng chúa Nguyễn, năm 1778

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Tư tưởng, tôn giáo

Tóm tắt mục I. Tư tưởng, tôn giáo. Nho giáo từng bước suy thoái, tôn ti trật tự phong kiến

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất