CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

Bình chọn:
4.7 trên 74 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 5, 6 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 5, 6 VBT toán 7 tập Khẳng định đúng trong các khẳng định sau là: (A) Mọi số hữu tỉ đều là số nguyên. (B) Mọi số nguyên đều là số tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 6 VBT toán 7 tập 1. So sánh các số hữu tỉ: a) x = 2/-7; y=-3/11...

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 7 VBT toán 7 tập 1. So sánh số hữu tỉ a/b...

Xem lời giải

Bài 3 trang 7 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 7 VBT toán 7 tập 1. Giả sử x=a/m, y= b/m ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 9 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 9 VBT toán 7 tập 1. Kết quả của phép tính - 0,25 + 3/(- 8) là ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 9 VBT toán 7 tập 1. Tính ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 10 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 10 VBT toán 7 tập 1. Tìm x, biết: x + 1/3 = 3/4...

Xem lời giải

Bài 6 trang 10 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 10 VBT toán 7 tập 1. Cho biểu thức:...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 12 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 12 VBT toán 7 tập 1. Tích (- 12)/57.0,75.19/36 bằng:...

Xem lời giải

Bài 7 trang 12 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 12 VBT toán 7 tập 1. Tính ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 13 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 13 VBT toán 7 tập 1. Ta có thể viết số hữu tỉ -5/16 dưới dạng sau đây:...

Xem lời giải

Bài 9 trang 14 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 14 VBT toán 7 tập 1. Tính ...

Xem lời giải

Bài 10 trang 14 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 14 VBT toán 7 tập 1. Tính...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 15, 16 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 15, 16 VBT toán 7 tập 1. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng...

Xem lời giải

Bài 11 trang 16 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 16 VBT toán 7 tập 1. Với bài tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) ...

Xem lời giải

Bài 12 trang 17 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 17 VBT toán 7 tập 1. Tính nhanh: a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)...

Xem lời giải

Bài 13 trang 17 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 17 VBT toán 7 tập 1. a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?...

Xem lời giải

Bài 14 trang 18 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 18 VBT toán 7 tập 1. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần: ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 18 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 18 VBT toán 7 tập 1. Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z" hãy so sánh ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 19 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 19 VBT toán 7 tập 1. Áp dụng tính chất các phép tính nhanh để tính nhanh...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác