Phần câu hỏi bài 2 trang 9 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 2 trang 9 VBT toán 7 tập 1. Kết quả của phép tính - 0,25 + 3/(- 8) là ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 4

Kết quả của phép tính \( - 0,25 + \dfrac{3}{{ - 8}}\)  là:

\(\begin{array}{l}(A)\,\,\dfrac{1}{8}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,\,\dfrac{{ - 4}}{{12}}\\(C)\,\,\dfrac{{ - 5}}{8}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,\,\dfrac{5}{8}\end{array}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc cộng hai số hữu tỉ:

Với \(x =  \dfrac{a}{m} ,\; y = \dfrac{b}{m}\) (\( a, b, m ∈\mathbb Z, m > 0\))

\(x + y =   \dfrac{a}{m} +  \dfrac{b}{m}= \dfrac{a + b}{m}\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l} - 0,25 + \dfrac{3}{{ - 8}} = \dfrac{{ - 25}}{{100}} + \dfrac{{ - 3}}{8}\\ = \dfrac{{ - 1}}{4} + \dfrac{{ - 3}}{8} = \dfrac{{ - 2}}{8} + \dfrac{{ - 3}}{8}\\ = \dfrac{{\left( { - 2} \right) + \left( { - 3} \right)}}{8} = \dfrac{{ - 5}}{8}\end{array}\)

Chọn C.

Câu 5

Giá trị của \(x\) trong phép tính \(\dfrac{3}{4} - x = \dfrac{2}{3}\)  là:

\(\begin{array}{l}(A)\,\,\dfrac{1}{{12}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\, - \,\dfrac{1}{{12}}\\(C)\,\,\dfrac{{17}}{{12}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,\,\dfrac{{ - 17}}{{12}}\end{array}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng:

- Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó.

- Quy tắc trừ hai số hữu tỉ:

Với \(x =  \dfrac{a}{m} ,\; y = \dfrac{b}{m}\) (\( a, b, m ∈\mathbb Z, m > 0\))

\(x - y = x + (-y) = \dfrac{a}{m} +\left( { - \dfrac{b}{m}} \right)\)\(\,= \dfrac{a - b}{m}\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\dfrac{3}{4} - x = \dfrac{2}{3}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \dfrac{3}{4} - \dfrac{2}{3}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \dfrac{9}{{12}} - \dfrac{8}{{12}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \dfrac{1}{{12}}\end{array}\)

Chọn A.

Câu 6

Cho các số hữu tỉ \(x = \dfrac{a}{b};y = \dfrac{c}{d}\) . Tổng \(x + y\)  bằng:

\(\begin{array}{l}(A)\,\,\dfrac{{ac + bd}}{{bd}}\\(B)\,\,\dfrac{{ac}}{{bd}}\\(C)\,\,\dfrac{{a + c}}{{b + d}}\\(D)\,\,\dfrac{{ad + bc}}{{bd}}\end{array}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc cộng hai số hữu tỉ:

Với \(x =  \dfrac{a}{m} ,\; y = \dfrac{b}{m}\) (\( a, b, m ∈\mathbb Z, m > 0\))

\(x + y =   \dfrac{a}{m} +  \dfrac{b}{m}= \dfrac{a + b}{m}\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x + y = \dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d}\\ = \dfrac{{ad}}{{bd}} + \dfrac{{bc}}{{bd}} = \dfrac{{ad + bc}}{{bd}}\end{array}\)

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí