Ôn tập chương 4 - Biểu thức đại số

Bình chọn:
4.7 trên 86 phiếu
Bài 37 trang 56 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 37 trang 56, 57 VBT toán 7 tập 2. Hãy điền đơn thức thích hợp vào mỗi ô trống sau đây...

Xem lời giải

Bài 38 trang 57 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 38 trang 57 VBT toán 7 tập 2. Có hai vòi nước: vòi thứ nhất chảy vào bể A, vòi thứ hai chảy vào bể B. Bể A đã có sẵn 100 lít nước...

Xem lời giải

Bài 39 trang 58 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 39 trang 58 SGK Toán 7 tập 2. Cho hai đa thức...

Xem lời giải

Bài 40 trang 59 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 40 trang 59 VBT toán 7 tập 2. Cho đa thức ...

Xem lời giải

Bài 41 trang 59 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 41 trang 59 VBT toán 7 tập 2.Trong các số cho bên phải mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức đó ? ...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 4 phần Đại số 7 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút chương 4: Biểu thức đại số đề số 1 trang 60, 61 VBT lớp 7 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 4 phần Đại số 7 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút chương 4: Biểu thức đại số đề số 2 trang 61 VBT lớp 7 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải