Bài 5. Tính chất tia phân giác của một góc

Bình chọn:
4.6 trên 117 phiếu
Phần câu hỏi bài 5 trang 80 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 5 trang 80 vở bài tập toán 7 tập 2. Gọi Oz là tia phân giác của góc xOy. Từ điểm M thuộc Oz lần lượt kẻ các đường vuông góc MA đến Ox và MB đến Oy...

Xem lời giải

Bài 29 trang 80 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 29 trang 80, 81 vở bài tập toán 7 tập 2. Cho góc xOy. a) Hãy nêu cách vẽ tia phân giác của góc xOy bằng thước hai lề. b) Hãy giải thích cách vẽ trong câu a...

Xem lời giải

Bài 30 trang 81 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 30 trang 81 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài tại B và C (phía bên trong góc A)...

Xem lời giải

Bài 31 trang 82 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 31 trang 82 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác nhọn ABC. Tìm điểm D thuộc đường trung tuyến AM sao cho D cách đều hai cạnh của góc B...

Xem lời giải

Bài 32 trang 82 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 32 trang 82, 83 VBT toán 7 tập 2. Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OA = OC; OB = OD...

Xem lời giải

Bài 33 trang 83 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 33 trang 83 VBT toán 7 tập 2. Một mảnh sắt ABC có hình dạng một góc (h.32). Vì không dễ dàng gấp mảnh sắt để xác định tia phân giác của góc B nên ta sẽ áp dụng bài 32 ...

Xem lời giải

Bài 34 trang 83 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 34 trang 83, 84 VBT toán 7 tập 2. Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O (h.33). Chứng minh rằng : a) Nếu Oz là tia phân giác của góc xOy ...

Xem lời giải