Bài 5. Hàm số

Bình chọn:
4.1 trên 35 phiếu
Phần câu hỏi bài 5 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 5 trang 65 VBT toán 7 tập 1. Hãy điền những từ (kí hiệu) còn thiếu trong các câu sau: a) Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y …

Xem lời giải

Bài 19 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 65 VBT toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y ...

Xem lời giải

Bài 20 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 65 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số y=f(x)=3x^2 +1 ...

Xem lời giải

Bài 21 trang Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 21 trang 66 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số y = 5x - 1 ...

Xem lời giải

Bài 22 trang 66 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 22 trang 66 VBT toán 7 tập 1. Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không ...

Xem lời giải

Bài 23 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 23 trang 67 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số y=f(x) = 12/x ...

Xem lời giải

Bài 24 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 67 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số: y=f(x) = x^2 -2. Hãy tính: f(2); f(0); f(1); f(-1); f(-2) ...

Xem lời giải

Bài 25 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 67 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x..

Xem lời giải

Bài 26 trang 68 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 26 trang 68 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số y = 2/3x...

Xem lời giải